Munchmuseet, MM K 4820

MM K 4820, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Onsdag    Kjære Edvard.!


    Mange mange Tak for
det saa kjære Brev og
for al din gode Følelser
for os, vi sender Deg en
hjertelig Hilsen, med Ønske
om en god lykkelig
Reise, at Du maa faa
en god Hvile, efter

 

      

al din svære Slit
i det store anstrengende
Arbeide. – komme Dig
rigtig godt. –

    
    Inger sender Dig mange
hjertelige Hilsener!
 Din
hengivne Karen Bjølstad

    ‹Tak tak for› Alt!!