Munchmuseet, MM K 4964

MM K 4964, Munchmuseet. Datert [??].03.1915. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Saa lang denne vintren er. Jeg glæder
mig saa til sommeren, da tror jeg tante
vil friskne til. Hun har været svært
medtat av bronchit; og saa at hun ikke
kan sy som hun pleier, er noksaa trist
for hende. Men vi faar haabe at sommer
kan hjelpe paa det. Jeg reiser ind

 

      

til kurbadet og tar 2 lysbad om
uken forat blive kvit den plagsomme
ischias, som jeg har hat i 3 maaneder.
Takket være din store omsorg for os,
har jeg raad til det. Undres paa om
du er bra for gigt. Du har været
meget plaget av det før ved jeg.
Tante skriver snarest.

    
    Mange hilsner fra din Inger.