Munchmuseet, MM K 4983

MM K 4983, Munchmuseet. Datert 06.02.18[89]. Brev fra Christian Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
‹D.› 6. Februar.    Kjære Edvard.


    Tak for dit Brev, skjønt det
gjorde os meget ondt at høre,
at Du har været alvorlig syg.
Jeg haaber dog med Guds naadige
Hjælp, at Du nu virkelig er i god
Bedring. Vi har nok været bange
for, at det ikke har været saa
ganske rigtigt med Dig. Nu maa
Du absolut være forsigtig ikke
reise for tidlig – passe Dig for
at fryse paa Hjemturen. Det
sikreste vilde være og det bedste
at tage 1ste Plads. Coupè paa Jern-
banen; den er godt opvarmet

 

      

og der vil det være godt for
Dig. Vi er Dørnbergers Familie
uhyre taknemmelige, fordi de
har været saa snille mod Dig.
Igaar var det Ingers Geburts-
dag; Vi undrede os meget
over, at Du erindrede den, Du
som ofte ikke erindrer din egen
Fødselsdag. Til Middag var hos
os Aagot Olsen der er en sjælden
tækkelig og brav Pige. Inger læ-
rer nu Regning af hende og be-
gynder at drive dygtig paa med
Forberedelse til Lærerindeskolen,
siden kom Tante Jette og Inge-
borg Jansen. Vi havde en me-
get hyggelig Dag. Inger fik et
Album, og et Shawlet – samt et

 

      

Forklæde og en Taske. Er
det noget Du trænger til saa
skriv endelig – og i al Fald ønskede
meget snarest at faa et Brev-
kort fra Dig – Husk nu paa
med 1ste Plads Jernbane; det
skal nok jeg klare –
  Gud
være med Dig –

    Din hengivne
Kr. Munch