Munchmuseet, MM K 5044

MM K 5044, Munchmuseet. Datert 22.04.1925. Brev fra Laura Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    hr. kunstmaler
    Edvard Munch,
    villa Ekely,
    Hoffsveien,
    Skøyen st.
    pr. Oslo.

    
    AvsenderL. Munch
    Ullevaal p.o.


    
22 april 1925.    Kjære Edvard!


    1000 tak for pak-
ken fra Oluf Lorentzen!
Jeg hører radio hver
aften – Det er saa godt,
at tante kan høre
radio, hun som ikke
kan læse for sine daarlige
øines skyld. Magnus

 

      

sendte igaar en mand ut for at ordne med
tante og Ingers radio. – – De vil begge
saa gjerne høre radio, men da de
bare har én hodetelefon, maa de vente
paa hinanden. Og gudstjenesten hver
søndag formiddag fra Garnisonskirken
er jo høidepunktet; men det passer sig
jo ikke at dele en gudstjeneste i
to dele. – Det er godt for gamle
og syke at ha faat radio. – Det
er heldig, at naar man har 2 hodetele-
foner, kan de benyttes \samtidig/ paa ett apparat.

    – Jeg tror altid det er sidste gang
jeg ser tante naar jeg er ute hos dem
paa Nordstrand og siger adjø med hende.

    Magnus er saa sjelden hyggelig.
    
    Hilsen fra tante og Inger, din Laura Munch