Munchmuseet, MM K 5045

MM K 5045, Munchmuseet. Datert 23.04.1925. Brev fra Laura Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    hr. kunstmaler
    Edvard Munch,
    villa «Ekely»
    Hoffsveien,
    Skøyen st.
    pr. Oslo.

    
    AvsenderL. Munch,
    Ullevaal p.o.


23 april 1925.
    Kjære Edvard!
    Jeg har mottat dit
kortbrev, hvori du
tænker paa at gi mig
et høreaparat til.
Som du siger vilde det
bli et fryktelig ind-
ryk hos mig, hvis

    Jeg har altsaa intet imot at ha 2 hørapparater
for alle tilfældes skyld.

    Det er jo godt \for mig/ at ha
2 høreapparater for
alle tilfældes
skyld.

 

      

    jeg skulde ha et saadant høreapparat
til \til/ bruk for hvem som helst. Jeg har
alt hat et betydelig indryk for
at høre paa det jeg allerede har.
Der er etpar \velstaaende/ damer \her/, som vil bestille
radio for sig selv. Men et ekstra
høreapparat er jo godt at ha \for mig/ for alle
tilfældes skyld
, naar der f.eks. skulde
komme besøk til mig, f.eks. av tante
og Inger
og slekt og venner, som jeg
ønsket at la høre. Her paa stedet er
det om at gjøre ikke at bli genert for
meget av stedets folk, ellers blir det for
meget av det. Tante og Inger trænger, 2 høreapparater,
hver, i høieste
grad.

    Til nød kan man jo ta av det ene høre *
x sted, men da hører man jo ikke saa godt
som om man bruker begge høresteder.