Munchmuseet, MM K 5058

MM K 5058, Munchmuseet. Datert 09.01.1894. Brev fra Peter Andreas Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    


    Kjære Edvard!


    Hermed følger Vexelobligationen –
Jeg var i December en Tur oppe i
Gudbrandsdalen – i Ringebu – for at
forsøge at praktisere der – da imidler-
tid Stedet ikke saa mig lovende ud –
reiste jeg strax igjen – og opholdt mig
saa omtrent 1 Uge paa Lillehammer –
Jeg haaber du svarer paa Johannes
Nytaarskort med at sende hende et
lignede – ialfald et kort med nogle
Ord – du ved, at unge Piger setter me-
get Pris \paa/, at deres Venlighed besvares –
og jeg er sikker paa, hun blir meget
skuffet ved intet at faa – Jeg kan
da ikke takke hende paa dine Vegne.
Julen er gaaet stille hen – Laura har

 

      

været hjemme og er det fremdeles.
Jeg synes, at det er umuligt at mærke
noget abnormt ved hende; – vi har
tænkt at lade hende faa en Væverstol,
saa hun ialfald kan arbeide noget.
Inger er fremdeles hos Onkel Edvard.
Jeg bor fra 1ste d.M. paa Rigshospita-
let – jeg maatte ta Ansettelse der,
for at have noget at leve af – da der
ingen Post var at faa; – nu søger jeg
da alle Distriktslægeembeder, som blir le-
dige. –

    Om Kalle Løchen ved jeg ikke mer,
end vel du allerede har hørt – Jeg
saa ham paa Karl Johan, strax før han
forsvandt – og han saa da elendig ud –
Nogle siger, at han skjød sig, fordi Lægen
havde fraraadet ham at gifte sig paa
Grund af Sygdom – men dette er vel ogsaa
ugrundet Rygte.

    Nu har vi da endelig faaet Sne
her – i hele December var  …  Gaderne
aldeles bare – i Julehelgen var Veiret saa
mildt, at vi paa Nordstrand ikke behøvede
at lægge i Ovnen – og jeg fandt udsprungne
Blomster ude.
  Hilsen fra Tante – jeg var paa Nordstrand
iforgaars.

    Din
P. A. Munch