Munchmuseet, MM K 5096

MM K 5096, Munchmuseet. Datert 17.12.1911. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
17de Decem    Kjære Edvard!
 Tak for Kortet,
saa Du har været paa de
Kanter igjen. Prospæktet
kjendte vi godt; vi sad nettop
der i Sommer i Parken og hav-
de den gamle Fæstning ligeover-
for.

    Og nu maa vi takke
Dig for Tilbudet af Hønsene,
det var saa snilt; – men
vi vil helst ogsaa Du ikke
skal slagte dem.      Vi faar
meget Julemad, da vi har
bestilt Flæsk af en Bondemand
fra Kraakstad, gammel Bekjend,
som hver Onsdag bringer os Varer
Mælk Fløte Poteter osv ja, endog

 

      

en Høne havde han forleden
med sig. – Nu faaer vi en
Røi ogsaa til Julen. –

    Pengene sendes til Andrea i-
morgen. Adressen er som før

    
    Thormøllensgate 47,

    Møltenpris Bergen

    Er det ikke underligt at
Aftenpostens Dumhet med
Dronningen blier en saadan
Snare for ham selv, for
nu kommer jo alle hans Stræ-
ger frem i Lyset, alt det
med Universitetet.–

    Dr. Nansen faller godt i Studenter-
samfundet
.
  Mange hjertelige
Hilsener fra os
 Din heng K Bjøls