Munchmuseet, MM K 5101

MM K 5101, Munchmuseet. Datert 29.01.1897. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    ymte om, at der var Haab om
at faa det, men saa gik det
saa lang Tid hen, før vi fik
Meddelse derom, saa vi troede en
anden havde faaet det. – Inger
tog en af dine Mapper og forærede
gamle Grønvold i den Anledning for-
di han har været virksom her. –
Han havde nok lidt Betænkelighed
ved at tage imod den \Mappen/, da hun
gjorde det paa egen Haand, – men
vi vidste, Du ikke havde imod
det. – Nu er jeg ogsaa
saa glad for din Skyld. – det
har været saa ondt, at Du
som har saameget at kjæmpe
med, ogsaa skulde have dette
paa Dig med Penger at sende
til os –      Jeg seer Du
udstiller her af Bladene,
Rosenkrands-Johnsen udtaler sig
forstaaende, vi har endnu
ikke været paa Udstillingen.

 

      

    Herseths er endnu de samme
snille Folk. –

    Saa blier der altsaa Udstilling
af dine Arbeider i Brüssel,
vi ønsker Dig tillykke dermed,
og saa kommer Du hjemover, det
skal blive rart at see Dig
igjen. Tiden gaar \nok/ baade fort,
men \jeg/ synes alligevel at der
er mage Ting som synes
fjernt \i/ Fortiden mange Aar tilbage
der jo saa nylig er passeret,
og jeg synes og, det er
noksaa længe siden, Du vanked
hos os i den triste Tid i
det mørke Logi dernede i Landhand-
leriet. –      nogle kolde
Dage har vi nylig havt, men
forresten har det jo været en noksaa
mild Vinter. – Nei nu for jeg
slutte for denne Gang med de

    
    hjerteligste Hilsener fra os alle
    Din hengivne
KB


29de Januar 99