Munchmuseet, MM K 5118

MM K 5118, Munchmuseet. Datert 29.01.1908. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nordstrand d. 29de Jan
1908    Kjære Edvard!


    Tak, mange Tak for Brev
kortet, det kom saa glæde-
ligt, da jeg ikke har været
uden Frygt for at muligens
kunde være syg.– Der har væ-
ret jo saamegen Sygdom i
denne Vinter, den har været
saa usikker, snart streng
Kulde og saa igjen taa-
get mildt vaadt usundt
Veir. – Ja det er jo ikke
saa uvist heller om Du ikke
ogsaa har havt Influenca.

 

      

    Vi ere friske, nu har vi
for Øieblikket det mest smilende
vakkre Solskinsveir,– Inger sidder
og underviser, og det seer saa
vakkert ud med Solstreifet
i Stuen, saa rent oplivende.
Inger er rigtig frisk og kjæk i Vinter.
– Ved Nytaar havde jeg Influenca,
men den gik bra over, den
varede i en 14 Dages Tid,– det
var saa koldt da, saa man
havde let for at blive an-
greben. –

    Forresten er nu alt her
ved det gamle, Laura ber
at hilse Dig og takker for Jule-
gaven.– Oline ligesaa, hun
var saa rent taknemmelig,–
for at Du husker paa hende.

    –Du har kanske seet

 

      

at Thekla Munch (Cap E Munchs Datter
er bleven Hofdame hos Dronningen.

    – Er det ikke godt, at
det seer ud til at Venstre-
partiet
gjør sig stærkt; – det
kan vist trænges,– der er vist
noksaa Fare for at Udlændinger
faaer formegen Indpas i Landet,
og da isærdeleshed de engelske.
–Dronningen er lidet ligt.

    – Vi holder paa at
læse «Tolstoy», Krig og Fred
det er levende Mennesker,
\han skildrer/
mærkelig Forfatter, som kjender
saa ud og ind Menneskene
fra de fæleste Typer. –

    Inger er saa snil til at
læse høit om Aftenen.–
hun er saa flink til at
læse paa Maalet, og har
vi læst mange upperlige

 

      

Ting.– Nei nu faar jeg
nok slutte
  med mange hjerte-
lige Hilsener fra os begge

    Din heng. Karen Bjølstad

    Det var morsomt Brevkort med
Vintersporten, det var jo Skøite-
bane – Du har kanske været
med der.–