Munchmuseet, MM K 5145

MM K 5145, Munchmuseet. Datert 22.08.1918. Brev fra Laura Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    hr. kunstmaler
    Edvard Munch,
    «Ekely»,
    Hoffsveien,
    Skøien st.
    pr. Xania.

    
    AvsenderL. Munch
    Xania.


    
22 august 1918.    Kjære Edvard!


    Jeg haaber, du nu er
bedre – Jeg vet, du
vil, at tante og Inger
skal faa grøntsaker
fra dig. De har ikke
faatt grøntsaker fra
dig isommer, men har
maattet kjøpe \lidt/ grønt-

 

      

saker, som er saa svært dyre nu.
Tilfældigvis fik jeg greie paa dette;
de har ikke fortalt mig dette og vil
paa ingen maate, at jeg skal sige
noget derom. Poteter har de
heller ikke \nu/, saa de har maattet \maa/
kjøpe lidt poteter ogsaa. – Man-
den din har vel glemt at sende
dem disse ting; jeg vet, du vil
ikke, at de skal kjøpe, derfor
vovede jeg paa egen haand at
melde dig dette. – Jeg haaber
du nu er bra igjen.
  Mange hil-
sener fra

    din Laura Munch