Munchmuseet, MM K 5722

MM K 5722, Munchmuseet. Datert 23.04.1918. Brev fra Albrecht Schmidt.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    


23/4 18
    Kære H Edvard Munch!


    I en Kunsthandel her staar et Portræt –
(se medfølg. Tegning) fuldt signert med Deres
stolte Navn. »De Lærde« har diskutert for
og imod – Kunsthandleren tør ikke garantere –
det tror jeg ogsaa han skal være i høj
grad forsigtig med.

    Billeder er med en kladdet Haand smurt op med
en Paletkniv og holdt i nogle kolde – ganske
umaleriske Farver – Jeg er ikke i Tvivl om
at de aldrig har rørt en Pensel – nej en
Kniv ved det.

 

      

Det kan jo være, at det er en daarlig Copi.
Se nu paa Tegningen, og maaske kan De
erindre hvorvidt De har malt nogen Person
der kan ligne, eller minde om Billedet.
Bagpaa et Pap. der danner Basis for Billedets
Lærred staar skrevet: Kristiania –
      Gaggensgate 18.
Maaske kan dette paa en eller anden Maate
bidrage til Oplysning.

    Hvis De selv, efter disse Oplysninger, er i
Tvivl, kan De vist godt faa Billedet sendt
over. Kunsthandleren vil selvfølgelig gerne
vite bestemt Besked – Ser De vor fælles udmær-
kede Ven Ravensberg, saa hils ham endelig
fra mig.

    Der paastaas at Billedet skal forestille en norsk
Skuespillerinde.
  Med venligst Hilsen
    Deres hengivne
Albrecht Schmidt