Munchmuseet, MM N 395

MM N 395, Munchmuseet. Datert 9.1918. Brev til Christian Axel Dahl

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 395 bl. 1r

    Kristiania den          September 1918
    Herr Kaptein Dahl

.


    Som kapteinen vil erindre talte vi meget om herr Gunnerud{ … }s
hund og De opfordret mig til at anmelde hunden. Jeg svarte at jeg had-
de gjort det engang og bad Dem istedet om at henvende Dem til politiet
Siden den tid har hunden løpet om og skræmt en mæ{g}ngde mennesker. Mig
har den rasende overfaldt to gange utenfor min haveport. Nu har den
ogsaa overfaldt utenfor Herr Gunneruds gjærde det fungerende postbud
og slidt klærne av ham. Herr Gunnerud maatte betale 60 kroner i er-
statning, men hunden gaar tiltrods for at jeg har skrevet en kraftig
klage til politiet. Hunden gaar løs Herr Kaptein fordi det gaar som
saa ofte i verden, naar man endelig skrider ind blir man stillet alde-
les alene og faar intet medhold av de der tidligere har ivret kanske
mest for saken.

    Herr Gunnerud har faat medhold av politimesteren fordi
han har samlet en mengde underskrifter ind, erklæringer om hunden der
nærmest bedyrer den søte hunds uskyldighetstilstand.

    Av alle disse ca 20 mennesker er det jo blot Deres famili-
e ingeniør Finnes famil{e}ie og Sedmanns hvem det angaar, selvfølgelig
kan det ikke interesere folk fra Montebello eller andre hvis vei lig-
ger lan{ … }gt fra Herr Gunnerus hus hvordan hunden er. De fleste har ik-
ke seet den.

    Nu har baade Deres frue og fru Finne skrevet meget mildt
om hunden og sedmann har vist skrevet at han ikke er bidt av den.

 

Munchmuseet N 395 bl. 2r

tyngde og styrke kan fordærve smaabarn eller svagelige gamle.
    Nu har hunden for et par dage siden overfaldt det nuværende post
bud utenfor Herr {g}Gunneruds haveport. Han fik slit buxerne op i lange
strimler og revet stykker av strømperne. Det er det 4de eller 5te post-
bud der er bidt eller molesteret. Jeg maa spørge: Dette har nu varet
i 3 aar: skal dette faa lov til at fortsætte: skal dette faa fortsæt-
te til det engang hænder en ulykke.? og skal vi aar efter aar lide al
den tort og ærgrelse blot fordi en person er gla i en slig styg sint
hund og mener at han sover roligere naar han har en folkevo{d}nd hund paa
gaarden.?

    Jeg opfordrer politiet til at skride ind saa dette skadedyr en-
gang kommer ut av verden, for dyret selv vil det blot være til det gode
for.