Munchmuseet, MM N 401

MM N 401, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Aker Jordstyre.
Filologisk kommentar: Overskrevet tekst med henholdsvis lilla farge og gråblyant.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 401 bl. 1r

    Henstilling til jordstyret angå-
ende jordarbeidet på min eiendom –

    Min kunst er anerkjendt her og
i utlan{n}det og betragtet som vigtig
for sin kulturværdi

    Men slig som jeg er overbebyrdet
med jordarbeide vil det kvæle mi{n}t
kunstneriske { … }arbe\i/de og gjøre mig
selv syg og udygtig til alt –

    En flom af skjemaer gjør osså
sit til at svække mig

    Jordarbeidet har det sidste år
kostet mig 16,000 kr idet 4 gårdsfolk
har været i arbeid arbeide det meste
af året og dette greier jeg ikke længere

    Jeg henstiller til jordstyret at der
blir gjort en hel { … }forandring heri

    Min Kunst er anerkjendt i
min malerkunst er anerkjent her
og i utlannet  …  stor kunstværdi og
 … 

    Men slig som jeg er  … 
     …   …  kvæles  … 
     …   …   … 


    { …  … }  …   …   … 
 …   … 
har
     og dette greier jeg ikke


    Jeg henstiller til jordstyret at der
 …   …   …   …