Munchmuseet, MM N 710

MM N 710, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 710 bl. 1r

    Faar Anmoder Legationen i Kristiania
(8{ … }de) at anmode Konsulatet i Berlin at
assistere med Forsendelse af Pladerne –
– Omkring 12te anmoder jeg Legationen i Kristiania
{at}og samtidig at benytte Carl Lassen i
Berlin – Samtidig opfordrer jeg Filialen
her at anmode Carl Lassen at sørge
for Sagernes Forsendelse –
Samtidig sender jeg min Hj …  med
skriftlig Forklarin af mine Ønsker
til Carl Lassen

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 710 bl. 1v

    Efter Stossels Sigende anmoder han foreslaar han
Smith allerede da at Krigsassurere –

    Smith sig siger det er unødvendig – men skal
efter Stossels Sigende have gået med ‹derpaa› –
– To Dage før (15de) Afreisen faar {Sto}han Beskjed om at
reise – I al denne Tid Afreisen var den 1{ … }6de 17de?
blev der udv …  udvekslet Telegrammer mellem
Lassen, Berlin og Konsultatet i Kristiania og mig om
meget mer uvæsentlige Ting)

    Han sier han selv hvet Sagen var værd en Million
(da var jo 100,000 kr) for lidet –

    Hvis Konsulatet var jo i Tvil om { … }Nødvendighed –
og hvis det ikke var nødvendig var jo 3000 ‹bortkastet›.