Munchmuseet, MM N 1087

MM N 1087, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1087 bl. 1r

og vi talte om hvor dette
Forhold var skadeligt – specielt
for Ingers Sygdom – der vistnok
skylder dette Forhold meget
sin Forværrelse – Dette Forhold vil
altid gnave paa hende og
skaffe hende Sindslidelser mens
jeg hvis det var anderledes kunde
opmuntre hende som jeg har
gjort med Laura – Det trænger
hendes Sygdom –

    S{ … }aa talte vi meget om det
ennu kunde være Haab om
at bringe Inger til mer Forstaaelse
– For hvis Inger ikke var
kommet til en anden Opfatning af
forskjelligt turde jeg ikke komme

 

Munchmuseet N 1087 bl. 1v

ud af Frygt for Scener –
    – Saa havde jeg da tængt
at faa med noen faa Ord
se at faa ryddet bort et Par
Misforstaaelser Inger lever i
og som jeg tror er Hovedaarsagen
til at det er så vanskelig at faa
Udjævning – Jeg skal antyde det
idag – Inger nævner stadig at
det ligemeget kommer fra mig –
De{n}t er den store Misforstaaelse
at når jeg efter årelange forgjæves
Advarsler endelig må tale strengt
til Inger da blir hun ophidset og
føler sig forurettet istedetfor at rette
sig herefter og indse sine Feil –

    – Men hva skal jeg gjøre når jeg
heller ikke har Lov til at sige
hva er min Pligt at sige? – Dette vil jeg
snakke lidt om og et Par Ting til – og du
må hjælpe til at forklare Inger det – Med
hjertelig Ønsker om en god Vinter til begge

     Din heng. E Munch