Munchmuseet, MM N 1235

MM N 1235, Munchmuseet. Datert 21.12.1940. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1235 bl. 1r
    
Ekely, Skøyen 21-12-40    Kjære Inger!
 Jeg ønsker Dig en
rigtig god jul. Jeg haaber at en blomst
bestilt i Eitzens blomsterforetning er kommet
Der er meget sommel i foretningerne nu –
Jeg har betalt for 3 kranser til gravene – Jeg
sa at Du kunde ordne med disse på
bedste måte. Til Nordstrand måtte bestilles  … 
bil – Skal jeg ikke betale noget til
gravenes bevaring? Skriv herom –

    Fra {S}Andrea fik jeg et brev igjen – Hun
undrer sig over vor taushed – Kan hun ikke
tænke sig at vi er rædde for hende –

 

Munchmuseet N 1235 bl. 1v

Deroppe er alt bra – Det er vel penge og at
tjene og de to brødre Ellingsen er jo
kakser på stedet – De har store jordeien-
domme og  … d stort kvæg og småt kj … 
kvæg og så al fisken – Alt hva nu
trænges – De er friske alle sier hun og
d alle skal samles til julefest jul
aften i «vort gode hjem» sier hun –

    Så er der de i nærheten omringet
af 3 gymnasiers til studenterfabrik og
så middelskolen – Disse behøves jo ikke
nu – Disse pågangsfolk kommer nok frem

    Men venskapet med mig er ute.
Osså med Kaarbø

    
    Din hengivne Edvard Munch