Munchmuseet, MM N 1314

MM N 1314, Munchmuseet. Datert 1932–1940. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1314 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    Kund noen æbler og 6 æg –
    Jeg ser i Aftenposten at Dine Akerselvfotografier
nævnes i forbindelse med en annen fotografs
billeder der hvoraf nogle reproduceres – Der skal
bli flere sier Aftenposten

    Som jeg har sagt Dig før bør Du få liv liv
i «Akerselven» på en eller annen måte
Ialfald bør fok f folk foreløbig min{ … }des
at Du var den første der for alvor fotograferte
elven –

    «Akerselven» burde være udstyret fyldigere
til dens fyldige inhold – mer i bokform –

    
    Mange hilsener
    Din hengivne Edvard Munch

    De samme fot motiver har vistnok
Du allerede tat –

    Du kunde kanske gjøre større text
til billederne – Kanske kunde et par digte
af forfattere komme med