Munchmuseet, MM N 1386

MM N 1386, Munchmuseet. Datert 1935. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1386 bl. 1r

    
    Kjære Inger!


    Når jeg ser på boken Din så
skjønner jeg hva det har været for
et arbeide at få den istand – og næsten
mest ordningen med det hele – Et
svært arbeide  …  De{t}n er så inholdsrik
at den vil ha stadig fornyet interesse

    Det er ikke noget rart i at
Du er overanstrængt og nervøs –

    Den vil nok efterhånden sælges –
Men hvil nu ut og til nærmere
jul kan der jo friskes lidt på interessen
og averteres lidt –

    Jeg skulde tro at Du vil ha godt
af hvile der hvor Du er i sommer –
Mange mennesker tror jeg ikke Du har
godt af – Derimot et par små reise
med Laura eller Muncherne og så kanske
en tur med mig og Laura i følge – kanske
Kragerø eller Bergen –

    
    Din hengivne Edvard Munch

    En gang i fremtiden kunde der nok prøves med en { … }billedfremvisning
men der måtte da være med forklarende foredrag – Men dette må ventes med