Munchmuseet, MM N 1466

MM N 1466, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1466 bl. 1r

    
    Kjære Inger!


    De{t}n deilige sommer og Nordstrandsluften
må vel være godt for Dig. Jeg mærker
osså at den har gjort godt    Det
vilde være bra om Du en stund kunde
holde Dig i ro på Nordstrand –

    Det er bra Du har Din lelighed
i Munkeengsveien til Du finder en
mer passende – Kanske Du kunde finde
en på Nordstrand –

    N Det apparat jeg har på Ekely
er for kostbart og jeg vil prøve at
 …  en Mand og Kone til at bo
i 2 værelser og kjøkken i annen etage
Da kan jeg undvære gartner.

    Om jeg ikke er den rike mand som
alle vil ha mig til så vil både Du
og jeg nok ha mer end det nok –
Når jeg får se hvordan det går

 

Munchmuseet N 1466 bl. 1v

videre så får jeg se om jeg kan la
Andrea få lidt – At tænke på at
overta noen af børnene er komplet umuligt
Som det nu ser ut vil det nok ikke
bli mange pengene jeg kan sende foreløbig

    Det er godt at vide at Du der er så-
mange pensionater på Hadeland –
Der er  …  skov som på Modum og
lidt høit – Det så svært bra ut der
Du har vel mange bekjendte på
Nordstrand –

    Det er bra at øinene er bedre
Jeg tænker at den gode luft hjælper
Så er det ro – der skal til