Munchmuseet, MM N 1979

MM N 1979, Munchmuseet. Datert 1941. Brevutkast til Rostad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1979 bl. 1r

    Jeg vilde osså forhindre
at mine bærbusker blev
nedtraadt  …  og at mine
gjærder blev ødelagte

    
    Rostad


    De nævnte noget om at jeg kunde ha
parceller på den an annen side over bækken
og om at Balcke kunde få parceller

    Men det var jo netop parceller jeg absolut
måtte undgå og hvorfor jeg ifjor heller vilde
 …  s …  selv overtage så meget når det forlangtes

    Jeg måtte jo undgå at mine billeder og
gravurer blev mig frastjålet og at mine atelierer
blev molesteret – (Ja desværre det jeg må si
det det var mine egne lands‹mænd› som gjorde
dette mot mig,) at mine bærbusker blev
nedtraadt og gjærdene ødelagte

    Men jeg mener at jeg dog på grund af
min kunsts overalt anerkjende kultur og åndsværdi
måtte kunne undgå dette og { … }at jeg fik
dyrke på eiendommen hva jeg selv kunde overt{g}age
uten at dette blev forlangt

    Jeg nævnte at jeg vilde foruten de mange
mataukende ting der allerede var på eiendommen
 …  vilde kunne p …  at at påta mig at dyrke
omtrent 3 mål { … }– 1 pot 1 mål poteter, 1 mål kålrabi, 1 mål grønt

    Mennesket lever ikke af brød alene
men osså af ånd (bibelens { … }ord)

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1979 bl. 1v

    jordarbejdet koster mig 16,000 kr årlig
Jeg har havt 4 gaardsarbeidere næsten
hele året og med den dyre løn kommer
jordarbeidet mig på 16,000 kr

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1979 bl. 2r

    Det hele er ingjærdet have
    Jeg har anskaffet denne eiendom utel{y}ukkende
forat dyrke min kunst og bygge mine atelierer
på den så de og mine malerier kunde blive
beskyttet for folk

    Der er  …  circa 18 mål udyrkbar jord
og skov og her er mine mange atelierer
anbragt –

    Der er circa 15 mål jord hvorpå står
circa 1{ … }30 frugttræer – 400 bærbusker og så
et stort rabarberabed samt aspargesbed
jordbærbed og bringebærbed

    Der er omtrent {4}5 mål eng og beite for
en ku som osså er på stedet –

    Det er arbeide nok at stelle med alt
dette og det bringer såmeget matnyttigt
at det skulde være overflødig at presse mer
ud af eiendommen og fuldstændig kvæle mig og
min kunst –

    Jeg tænker at sætte ci ¾1 ¾ mål grøntsager
1 ¾ mål kaalrabi og ½ mål poteter

    Jeg måtte ha næsten hele året 4
gårdsarbeidere der havde fuldt op at gjøre og
jordarbeidet kostet mig omtrent 16,000 kr

    Man lever ikke af brød alene men osså af ånd

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1979 bl. 2v

    Slig jeg har havt det iår har gjort mig
syg og mit arbeid med min kunst
er holdt helt nede

    Jeg får hele året igjennem en uendelig
masse schjemaer der osså helt distraherer mig –


    Der kan ikke udst være folk på
eie
fremmede folk på eiendommen – { … }Atelier
og billeder kan fares ilde med og der er
allerede været 5, 6 inbrud diss i atelierene
Mange vigtige billeder  …  er frastjålet mig

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1979 bl. 3r

    Mennesket lever ikke alene af brød
men osså af ånd

    Det er ikke alene prisværdigt men
osså nødvendigt i denne vanskelige krisetid
at der gjøres alt for at lindre nød og hunger
og at mataukingen øges – Men dette kan
dog gjøres uden at andre vigtige  …  forsømmes
eller forfalder – Det kan ofte være en tvilsom nytte

    Det er slig på Ekely. Jeg blir forhindret fra
{ … }mit m arbeide med penselen og

    Jeg har vist at jeg har havt godvilie de
sidste år.. Men det har været så overlæsset
arbeide på jorden jeg har havt at jeg er blevet syg
af overanstræng{t}else og meget \det/ vigtig{ … }ste er blit forsømt
Jeg ser osså at meget af jordarbeidet ikke
har været til så så stor nytte som tænkt

    Jeg tror at kunne si at min kunst
er almindelig anerkjendt her og i utlannet
som en kunstværdi åndelig værdi

    Bibelen sier jo osså: Mennesket lever
ikke alene af brød men osså af
ånd

    Jeg mener at stedet hvor der er
en stor frugt have har så mange matnyttige
frugt og bærsorter at  …  det må kunne
bringe mer matnyttigt frem når
det ikke l sprenger så på

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1979 bl. 3v

    Jeg henstiller på det mest indtrængende
at  …  en annen ordning med jordarbeidet på Ekely

    Mennesket lever ikke af brød
alene men osså af aand

    Jeg er en maler hvis  …  kunst er
nu anerkjendt her og i utlannet og
den er anerkjendt som en kulturværdi

    – Slig som jeg er overbebyrdet med
jordarbeide og skjemaer her på Ekely kvæles
mig selv og min kunst

    Jeg henstiller til jordstyret at gjøre
en forandring her

    Selv jordarbeidet vil osså vanskjøtt
ikke ha den fulde nytte ved slig overbebyrdelse
af arbeide

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1979 bl. 4r

    Med det der allerede står
på eiendommen og så
1 ¾ mål { … }poteter ¾ mål
grøntsager og ¾ mål kaalrabi
mener jeg at jeg har ydet
nok til mataukingen og
vistnok mer end de allerfleste
haveeiere i Aker – Og så får
der overlades mig tid og
kraft til osså at dyrke min
kunst –

    Mennesket lever ikke bare
af brød

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1979 bl. 5r

    Der må ikke komme frem-
mede folk på eiendommen –
Det er en indgjærdet frugthave
og der kan ikke udstykkes
parceller

    Der er gjort talrike inbrud
de senere år og der er stjålet
mange værdifulde malerier –
for optil 50,000 kr og desuten
11 hundreder af gravurer –


    Der har vær har været
4 gårdsarbeidere gående her og
jeg har havt 16,000 kr i utgifter
til jordarbeidet

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1979 bl. 6r

    Ekely er en indgjærdet frugthave anskaffet
af mig for 26 år siden forat kunne bygge mine
atelierer på den hv og hvor de kan stå beskyttet
for folk

    { … }Jeg har i denne krisetid forsøgt at yde
mit til mataukingen – Men jeg har osså maleriet

    Der voxer så meget mat{u}nyttigt på
stedet en mængde frugttræer bærbusker
og dertil e{n}t stort raberberabed – samt aspargesbed
bringebærbed og jordbærbed – Allerede forat
holde ved lige og udnytte disse i denne tid
så nyttige sager koster et vældigt arbeide
og når jeg dertil sætter ¾ mål med med grøntsager
¾ mål kaalrabi og ½ mål poteter så
gjør jeg fuldstændig nok fyldest og håber alligevel
når ikke mer læsses på mig osså at
kunne skjøtte mit maleri

    Som det var det sidste år blev omkostningen
så vældigt store med 4 gårdsfolk {at}og det
var så meget slit at { … }det blev uover-
kommeligt og mit maleri helt forsømt
Utgiftene kom op i 16,000 kr året

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1979 bl. 7r

    Henstilling til jordstyret
Jeg henstiller indtrængende til jordstyret at
det blir en annen ordning med jordarbeidet på Ekely

    Mennesket lever ikke af brød alene
men osså af ånd (Bibelens ord)

    Jeg er en maler hvis kunst er
anerkjendt her og i utlannet som kunstværdi
og kulturværdi –

    Men slig ‹som› er er overbebyrdet med
jordarbeide og skjemaer her på Ekely kvæles
jeg og min kunst

    Jeg henstiller til jordstyret at gjøre en hel
forandring i dette ‹forhold›


    Ingen parceller på eiendommen
    Der må ikke udstykkes parceller på eien-
dommen –

    Der må ikke komme fremmede folk
på eiendommen – Atelierene og mine
billeder vilde ikke få fred – \og undgå molest/

    Der er i løbet af de senere år blit
gjort talrike inbrud og der er stjålet
mange værdifulle malerier og gravurer

    Der er stjålet malerier for circa 50,000 k
og der er stjålet hundreder af gravurer –
Desuten er mine bærbusker blevne nedtråkket og gjærdene ødelagt

    Jeg frygtet ofte for at je mine
atelierer og malerier vilde blive antastet af
tyskerne – Jeg må desværre si at det er
fra mine egne landsmænd at jeg er blevet antastet
 … 

    Der blir megen { … }folk der følger med parcellerne og de vader om i
nedfalden frugt – og der laves nye veie på eiendommen

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1979 bl. 7v

    Ekely er en indgjærdet frugthave
Jeg har anskaffet denne eiendom
udelukkende forat dyrke min kunst og
mit livsværk og placere mine atelierer
på den slig at de blev be{ … }skyttet for
folk

    Det behøves ikke at dyrke mer
jorden end det { … }der allerede står
der

    Der er cir{ … }ca 18 mål udyrketudyrkbar\e/ jord\stykker/
og skøn Park og her er mine mange
atelierer anbragt

    Der er circa 15 mål jord hvorpå
står 130 frugttræer de fleste i fuld bæreævne
og un{ … }ge – 400 bærbusker og så et
stort rabarbera bed (¾ mål) samt
aspargesbed jordbærbed og bringebærbed

    Der er omtrent 5 mål eng og beite
for en ku som er på stedet hvortil bruges det kun
stykket på nordlig
der er mindst
og må dreneres

    Alt dette kræver arbeide nok hele året
rundt og bringer tilstrækkelig matauking

    (Det skulde være overflødig at)