Munchmuseet, MM N 2068

MM N 2068, Munchmuseet. Datert 1930–1935. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2068 bl. 1r

    
    Kjære Thiis


    Sidst nævnte Du at en passant
at jeg vel ikke husker min mor

    Det er helt feilagtig – Jeg var 5 år
da hun døde og da husker man godt

    Jeg husker mange scener –  …  At vi
spaserte sammen i {s}Slotsgaden til fæstningen
at jeg husker hendes trætte gang

    – Jeg husker ‹alt› fra sygeleiet
    Jeg husker fra den sidste julaften
hvor hun sidder med Inger på fanget
og jeg husker mange scene fra
sygesengen og dødssengen

    Jeg husker da hun fortalte
oss at hun skulde forlate os