Munchmuseet, MM N 2422

MM N 2422, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Albert Kollmann, Johnny Roosval.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2422 bl. 1r

    
    Hrr Johnny Roosval


    Jeg har modtaget Deres
elskværdige Brev og Deres
artikel i Aftonbladet – og
takker Dem hjertelig
for begge Dele – Deres
varme Artikel i Anledning

mine Billeder i Kunstforeningen
i Kristiania glædede mig
meget – men

    Jeg har havt Influenza

 

Munchmuseet N 2422 bl. 1v

    
    Lieber Hr Kollmann


    Vieler Gruzse –
    Hoffe in 14 Tage o 3 Woche
an Deutschland fahren –

    Habe mich durch Malen
uberangestrangt –


    Schreibe sofort ich Zeit
bekomme –

    Male Frau Perls – Portrait

    
    Viele herzliche Gruzse
    Ihr Edvard Munch