Munchmuseet, MM N 2464

MM N 2464, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Gustav Schiefler.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2464 bl. 1r

    

 

 

Munchmuseet N 2464 bl. 1v
    
    Lieber Freund!


    Hier momentan
kein Zeit zu drucken
– Es wurde uberhaupt
2 Monaten nehmen
Habe Rathenau
geschrieben und Ihm
gebitten jedensfalls
100 Papier fur Drucke
zugeschnitten zu h{ … }alben
– Hoffe bald nach
Berlin zu kommen

     Viele Gr.
    Ihr E M.

    
    Hrr Landgerichtsdirektor
    Gustav Schiefler
    Mellingstedt
    Post Bergstedt
    pr Holstein
    Deutschland