Munchmuseet, MM N 2887

MM N 2887, Munchmuseet. Datert 16.11.1912. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2887 bl. 1r
    
    Kjære Ludvig


    Kan Du ikke se
ned imorgen Søndag
Victoria Hotel {,}– Kl. 12.

    Jeg vilde gjerne tale
med Roedes Billedkjøb
og så be Dig om at hjælpe

mig med at ordne
et Par Gravurer

    
    Din hengivne
    Edvard Munch

    Vi skulde osså aftale en
mulig Reise til Hvi{ … }tsten

 

Munchmuseet N 2887 bl. 1v

    
    Hr. Maler Ludvig Ravensberg
    Adr Kgl. Fuldm. F{ … }r. Grønvold
    Stensgd 1