Munchmuseet, MM N 2931

MM N 2931, Munchmuseet. Datert 1920. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2931 bl. 1r
    
Ekely Skøien    Kjære Ludvig.
 Tak for brevene –
Jeg skulde gjerne været med til
Verdun – det var en oplevelse –

    – Det går langsomt med min
helse – Jeg går og sveder ‹sliter›
med bronchitten ennu – men
bedre er jeg jo – { … }Denne tropiske varme
‹måte› jo gjøre sin virkning –

    Jeg kommer ikke i arbeide så
det er slemt kjedelig

 

Munchmuseet N 2931 bl. 1v

    Processen med bilen skal nu
begynne – Det blir ikke til at
få has på slik drevne forretnings-
folk – Gierløff ser jeg ‹farter› omkring
og snakker – Såvidt jeg ved er ennu
ikke et hus bygget

    Fader Høst er den eneste
jeg af og til ser – det er en lidelig
kjedeli tilværelse – Jeg skulde ønske
at kunne reise ud til Høsten – Hvor
tar Du hen?

    
    Mange hilsener  Din Edv Munch

    Hilsen til Mr. et Madame ‹Burks›