Munchmuseet, MM N 2962

MM N 2962, Munchmuseet. Datert 3.5.1939. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2962 bl. 1r

    
    Kjære Thiis


    I mit brev var det jo egentlig
Dit spørsmål om hvor jeg var
i 1905 jeg skulde besvare – Pudsig nok kan
Du få det af at vite i Jens Thiis: «Boken
om Edvard Munch –»

    Jeg vil suplere brevet med at jeg, efter
at ha været bosiddende i Tyskland fra våren
1902 til jeg 1908, la mig in på klinikken i
Kjøbenhavn og ikke havde set mit hjemland
i 4 år i 1909 kom til Kragerø – Jeg må
si jeg da fik nokså gode år både i Kragerø
og senere i Hvitsten og Moss til jeg i
1915 slog mig ned på Ekely – Jeg havde
ingen uvenner på disse steder – I Kragerø

 

Munchmuseet N 2962 bl. 1v

blev jeg mødt med elskværdighet – Jeg
fik osså intryk af det at det var kultiverte
folk dernede – Det var osså meget elskværdige
folk i Moss – Jeg møter med glæde
gamle bekjendte i Kragerø og Moss –

    De første år på Ekely gik det jo noenlunde
men for 10 år siden begyndte Kamarillaen Kommentar
at virke herude og det grundigt – Og værst
blev det efter min 70 års dag da jeg
fik de store æresbevisninger –

    Jeg har jo ellers mange venne{ … }r og har
nydt stor anerkjennelse –

    Det er som jeg sa til arkitekt Paulsen
der sa at jeg havde da mange venner.
Ja sa jeg, m …  vennerne er borte
mens fienderne er mig tæt in på
livet

    Det er kamarillaens Kommentar herjinger i
38 år

    
    Din hengivne Edvard Munch

3-5-39 Ekely