Munchmuseet, MM N 3048

MM N 3048, Munchmuseet. Datert 1905. Brev til Emanuel Goldstein

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3048 bl. 1r

    
    Kjære Goldstein


    Jeg må næsten pligtmæssig si «Tak for sidst» –
Jeg svedet megen Galde ud i de bløde danske
Bøgeskove hvor R …  blød som en Handske
og usynlig som en japansk Tuschtegning malerisk
gruperede sig i Kongens Skove –

    Nu ja siden sidst så har vi også Kongens Skove
– { … }Her mellem Fjeldene synes først mit stolte
Bryst at kunne puste ud og Hadet og Smerten
synes at kunne få {r}Ro ved Fjeldets stolte Bryst –

    Apropos – det var visselig ikke så let dennegang
pludselig at måtte optræde i diverse Selskaber i Weimar
og Jena – hva Du vel kan tænke. Vil Du være så

 

Munchmuseet N 3048 bl. 1v

snil at give mig Adresse { … }og Navn på de{n}t
Trykkeri som lavet mine Gravurer i Sommer –
Eller bedre – Vil Du bede {ham}Manden sende mig
samtlige Tryk og Plader hid – Hvis ikke
alt er betalt kan vedkommende skrive det
som Efterkrav – Jeg spekulerer på at slå mig
{ … }ned etsteds – muligvis her – for længere Tid –

    – Har Du seet eller læst Essweins Bog – om mig
den er i visse henseende god – Min Berømmelse
går sin Vei som en Sneplog –

    Jeg ber Dig hilse Din elskværdige Familie så meget
– jeg håber det går Din Far og Søster godt – og så { … }må Du
la mig høre lidt om Dig selv – og om de omgivne Aktører –
har Du noget ondt at fortælle om mine Fiender des bedre – alt
interesserer en { … }Eremit –

     Din gamle Ven Edv. Munch


    Bad Elgersburg Thüringen