Munchmuseet, MM N 3095

MM N 3095, Munchmuseet. Datert 14.2.1912. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3095 bl. 1r

    
    Hrr Direktør Jens Thiis

    Kunstlervereinigung
    Hagen-bund
    Zedlitzgasse
    Wien

 

Munchmuseet N 3095, s. 1
    Adresse om et Par
Dage  Kragerø    Kjære Thiis    Jeg husker ikke de
Priser jeg har sat på
Malerierne – Har jeg
sat 10,000 norske Kroner
for Gierløff så faar det
{ … }hvis Hr. W. vil gi
det til Mussæet gå
et Par Tusind billigere –
– Du kunde vel la
det få det Løfte at

 

Munchmuseet N 3095, s. 2

det blev udlaant til
Udstilling i Köln til
Sommeren –

    Arbeiderne i Skjærgaarden
faar osså gå noget billigere

    – { … }Jeg { … }telegraferte igår
til Dig men fik ikke Svar
– Jeg reiser vel imorgen
tilbage til Kragerø –

    Gad vist om det
lønnet sig – at Du
tog e{t}n Par Dages Trip

 

Munchmuseet N 3095, s. 3

til Munchen hvor Udstil-
lingen aabnedes igår.

    Munchen er vel
næppe et Salgssted –
Hva { … }mener Du?

    Jeg synes det er
tarvelig at benytte
en Mands Fr{ … }avær
til sligt som Krohg
har gjort – Han skal
vel lave en 80 Års
Kunstudstilling –

    – telegrafer { … }hvis det
er noget –

    
    Din ven E Munch