Munchmuseet, MM N 3597

MM N 3597, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3597 bl. 1r

    Delvis uddrag af min dagbok
Til Akers ligningsvæsen
Jeg meddelte Dem i min selv-
angivelse at jeg havde havt 7000 kr
i utgifter til fradrag – Da De tiltrods
for at jeg gir mine opgivelser { … }på
tro og love d …  ikke vil godkjende
dem skal jeg atter lægge mine
viktige arbeider tilside forat skaffe
Dem oplysninger der kan være til
Deres betryggelse.

    Jeg opgav at mine utgifter
7000 kr var gået til farver, modeller
til vedligehold og opvarming og lys
til circa 6 større og mindre atelierer
og til trykkerier for lithografi, radering
og træsnit – samt til vedligehold af
disse atelierer
og forskjelligt arbeide der
utgr utkrævedes til disse store at
mine store arbeiders fuldførelse og
Jeg skal nu sætte mig igang
forat skaffe oplysninger om de mange
poster som mine utgifter til mit maleri
har
\forøvrigt/

 

Munchmuseet N 3597 bl. 2r

    Jeg tror dermed jeg slipper vide
efter en tid får jeg imidlertid
meddelse om at min på tro
og ære skrevne selvangivelse er
uriktig – Jeg meddeles som f. ex
for { … }et par år siden at jeg besidder
50,000 kr mer i formue – og sådan
stadigt – Jeg må da op atter ta
o{ … }p mine vel forvarede manuskripter
og helt begynne forfra – Atter en
måned ødelagt – Så kommer lig
lignende forstyrrelser med alle andre
skatter – extra{ … }formuesskat – luksusskat
og hva det heder –

    Jeg kan forsikre ligningsvæsenet at
det har meget forhindret mig
i at male – og at tjene penger

    Jeg tro

 

Munchmuseet N 3597 bl. 3r

    Da Uni{t}versitetet in{ … }dtog Aulabillederne Kommentar
og lod dem fernisere kostet bare
dette 10,000 kr –

    Hvad tror Ligningsvæsenet at det koster
mig der vel en femti ganger tar slige
billeder op og ned maler med
kostbare farver og bygger stiladser og
støttevægge for dem – og kjøber lærrederne –
Jeg har herute en 20 svære billeder
i lighed med Aulabillederne Kommentar under
arbeide – Delvis er disse tænkt til
raadhuset –


    Jeg har iår malt mindre på
grund af øiensygdom – I andre år
har jeg brugt 4 dobbelt og 6 dobbelt mer
farver og 8 10 dobbelt mer til modeller
og så videre – og så videre –

 

Munchmuseet N 3597 bl. 4r

    Jeg arbeider med næsten lige
så stort apparat som Vigeland
Man behøver blot at se på Aula-
billederne Kommentar Freia dekorationerne
og de store udkast til Raadhuset
på mine atelierer –

    Udgifterne til hans arbeider
går vel årlig op i hundredetusener
{er}Jeg {jeg}er blevet forstyrret i måneds-
vis om året i mit arbeide
min troværdighed er drad i tvivl
alt for noen få tusind kroners
skyld – \til skattevæsenet/

    Hvordan Man har set at
jeg har baaret Norges navn
over hele verden –

    Hvordan kan man tro
at jeg vil testamentere mine
de mange og store arbeider
til landet under slige forhold
Dette havde engang været min
mening –

 

Munchmuseet N 3597 bl. 5r

    Det har vist sig at mine
opgaver trods ligningsvæsenets benægtelser
ha har været korekte og mangen
gang har jeg heller betalt større
summer der har været alt for
høie blot for ikke at miste tid


    Jeg skal for exempel anføre at
jeg i circa 8 år har betalt circa
200 kroner årlig i skat for en gammel
fordbil som ingen vil gi 200 kroner
for og som jeg i 10 år ikke har brukt
og som er ‹udmeldt› – Det har vist
Dette er en sig at være så vanskeli
at få påbudet ophævet at jeg har betalt
– Dette er en af mange exempler.

 

Munchmuseet N 3597 bl. 6r

    Det kan vistnok se ut som
om utgifterne de sidste år er store
i forhold til intækterne – Det er fordi
nu tiderne er vanskelige og det er
litet salg – Men man må
huske at det ikke er mange år
siden jeg tjente skaffet skattevæsenet
intækter af 30 og 40,000 om året –
og intækterne kan jo atter stige

    Det har osså været til hinder
for mit arbeide og salg at
jeg hele  …  året rundt må
bruke min tid til stadige
gra{ … }\ns/kninger af sk selvangivelsen
som følge af de stadige protester.
Ligeledes er der den senere tid
blevet så mange schemaer og
utfylde at det blir liden tid
til mit arbeide. Jeg har iår
7 gange måttet give folkeregisteret
den oplysning at Anders Andersen ifjor
har fraflyttet sin plads på Ekely

 

Munchmuseet N 3597 bl. 7r

    Som jeg tidligere har udtalt
har jeg altid måttet bruke hele Januar
måned alle år til
[Red.: Strøket innføyningstegn.]
selvangivelsen de sener – Det volder
sig mig så megen bryderi da jeg
er lidet foretningsmand – Jeg har ikke
kunnet male i den tid –

    Når jeg så var færdi med
alle papirerne og lagt dem forsvarli
‹ned› får jeg næsten regelmæssigt hvert år efter en tid beskjed
om at Ligningsvæsenet anser min
opgave for ukorekt og mener
jeg eier { … }circa 50,000 { … }kr mer eller \mer/

    Jeg må da ta hele arbeidet
om og atter bruke en måned
forat få konstateret at m
ligningsvæsenet havde uret og
at min på tro og love og ære
givne opgave var korekt

    Slig har det fortsat året rundt
og jeg skylder dette forhold meget at
jeg ikke har solgt { … }lidet  …  billeder

 

Munchmuseet N 3597 bl. 8r

    Utgifter til min hvide hest { … }600 kr
Denne hest har jeg utelukkende til
bruk som model da den vanskelig
kan benyttes ellers Den er meget
viktig for mig mit maleri og
billeder af den findes i store samlinger
som f.ex. Münchener Statsgalleri
og den har skaffet mange penger
til skattevæsenet og vil fremdeles komme
til det – Denne utgiftspost
er ‹skapt› de sidste ‹par› ‹år›
da jeg ikke har
malt  … 

    Som sagt vil jeg i løbet af
den første tid lægge alt arbeide \tilside/
for at skaffe mulig rede på
de mange større og mindre poster
der

    Som jeg har nævnt  …  har jeg brukt
årlig omtrent 50,000 kr i – Heraf går
cirka {10}8,000 kr til eget forbruk – circa
10,000 kr i underhold for familie samt
gaver – Resten circa 2{0}\5/,000 kr går
til utgifter til mit maleri
Overføres kr 7{940}320

 

Munchmuseet N 3597 bl. 9r

    Utgifter til trykning af lithografier
udført af lithograf Hagen & Kornemann
er følgende – 500 kr
Det er vistnok mer men det vil
ta for lang tid til at skaffe det
nøiagtig –

    Herfor kan sendes 1 erklæring af
Hagen og Kornemand

    Farver og maler …  kjøbt hos
Alf Bjercke og hvorfor kan sendes
Bjerkes erklæring – {72}\67/0 kr.

    Arbeidsmaterialer til min kunst er
osså kjøbt annensteds men det vil ta
lang tid at skaffe nærmere oplysninger
herom – 200

    Arbeidshjælp til vedligehold af
de mange atelierer hjælp til
trykning af lithografier træsnit og
raderinger fyring af centralovne
(to stykker) til atelierene – alltslags arbeid
forøvrigt som rammer, kasser – stilladser
og støttevægge for de store dekorative
arbeider 3000 kr

    Diverse materialer til opbygninger og stiladser 800 kr
Overføres      \kr 6840/

 

Munchmuseet N 3597 bl. 10r
 • Af utgifter til mit maleri
  og til mine utførelser af af arbeider
  i lithografi, træsnit og raderinger
  som det har lykkedes mig at
  skaffe tilveie hidentil skal og
  nævnes –
 • Brændsel til til maleratelierene
  og trykkerierne –
 • Opvarming af de to store
  atelierer i størelse 8m x 11m x 4m og
  7m x 9m x 4m — — — — — 400 kr
 • Opvarmning af de mindre atelierer
  for maleri og grafik — — — — —
  {4}550 kr
 • Jeg kan vanskelig foreløbig komme til
  nærmere resultat men skal om muli
  ved at undersøge det nærmere
 • Elektrisk lys til de to store atelierer circa 500 {720}500 kr
 • Elektrisk lys til de mindre atelierer circa {5}600 {4}
  Har de sidste par år været adskillig
  mer      
 • Overført 1{67}55{ … }\0/

    Skriftlig erklæring fra elektricitetsværket kan skaffes på
at jeg bruker ialt kr. 1440 { … }årlig til elektricitet

 

Munchmuseet N 3597 bl. 11r

    Da det sandsynligvis haster skal
jeg først sende Dem de oplysninger
som jeg i disse 8 dage har kunnet
skaffe til veie – Da det naturligvis
er en mængde mindre eller
større utgifter som ikke er så
let h at huske eller finde
frem vil det tage en måneds
arbeide forat skaffe dem tilveie
Det blir meget vanskeligt for mig
da jeg har store viktige arbeider
under hænderne samt store viktige
utstillinger i Tyskland og Amerika
at forberede – Jeg må jo osså
arbeide forat kunne sælge billeder
og tjene lidt. Det er fortiden meget
vanskeligt at sælge billeder –

    Jeg skal altså nu først
fremlægge resultatet af disse
8 dagers arbeide – Det har været
osså vanskeligt for mig da jeg har lider
af en øiensygdom der kræver yderst forsiktighed