Munchmuseet, MM T 2783

MM T 2783, Munchmuseet. Datert 1903–1904. Skissebok.
Filologisk kommentar: Notisbok. Inneholder en versjon av Skrik-teksten.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T2783-00-R
      
No-MM_T2783-00-Ri
      
No-MM_T2783-01-Ri
      
No-MM_T2783-01-Vi
      
Munchmuseet T 2783, s. 1

    Mit Liv er som
dette lille Værelse
– udover { … }der udenfor
breder sig

    Som {v}hvide Tænder
smiler Florenz
derude i Solh{ … }avet
– i Arnodalen – \med
‹sine›
/ Kuppeler og Tårne

{ … }Således skal jeg

 

Munchmuseet T 2783, s. 2

jeg blot a{ … }ne
dette herlige
skinnende Liv
men aldrig komme
derind –

    Kjærligheden og
Livet blir ikke
anderledes for mig
kjære T

    Tro ikk at jeg

 

Munchmuseet T 2783, s. 3

vil Dig det alt
godt – Prøv at
resignere – Prøv
på ikke at forlange
h{ … }vad umuligt
er –

    Vær min Ven
og la os prøve at
hjælpe hinanden
begge i Livets
Van{ … }skeligheder

 

Munchmuseet T 2783 bl. 4r

    Men det kanikke
gå når Du for
langer Roser
hvor ingen Roser
voxer –

    { … }Nu jeg vil
give Dig

 

Munchmuseet T 2783, s. 5

    – { … }Doctoren havde
sagt hun havde begynd
Tærin – og jeg fuld
{ … }af Medfølelse vilde
jeg skrive et Brev
{ … }den dag der var
kjærligt uden at
‹jeg› behøvet at lyve –

    Min Kjærlighed
til Dig er ikke
mindre end før

 

Munchmuseet T 2783 bl. 6r

    jeg synes tværtimod
den er større …  –
– { … }men –


    Det fortvilede
{ … }ved Sagen var {h}at
hun ikke var
sig sin Sygdom
bevidst – Hun

 

Munchmuseet T 2783, s. 7

havde { … }levet et
sundt Liv – og
mærket

    og jeg lå under
på Grund af de
mange Års – Kampe –
– Hvad der nu
feilet mig – Overanstr
Rangel – Nervøsitet
– med den evindelig

 

Munchmuseet T 2783, s. 8

     … 
    træt til Døden var
jeg – og jeg skulde
tilfrædsstille – { … }‹give›
Livet til denne
blomstrende –
livslystne Kvinde
med de dødelige
Spor i sig –

 

Munchmuseet T 2783, s. 9

    – Hvor jeg nu
ler af alle mine
fortvilede Forsøg på
at forklare hvordan
det hele var – { … }for-
klare hende det
så hun skulde
blive den fornuftige
Pige – der forstod
mig – resignerte

 

Munchmuseet T 2783, s. 10

lidt – og vilde
vente lidt – og
så skulde blive
– ihvertfaldd
tåleligt for begge –
– Jeg skulde ikke
jages som et
vildt Dyr – for
Kjærligheden er
{b}Blomsten – { … }der
har sin { … }Fødsel

 

Munchmuseet T 2783, s. 11

og sin Væxt –
    Amor kommer
ikke i Panser og
Plade – den lister
sig på og hvisker
Kjærlighedens Musik
i { … }‹Dine› ‹Ører› –

    Hvor jeg ler af
mine vanvittige
Forsøg – mine
naive Forsøg

 

Munchmuseet T 2783, s. 12

på at { … }faa { … }hende
til at forstå –
Mi{ne}t { … }vilde Raseri
hver Gang jeg
opdaget at jeg
havde talt og talt
så klogt og så
overbevisene – og
så et lidet Ord
af hende viste
hvor det var bortkastet

 

Munchmuseet T 2783, s. 13

    Mine { … }vanvittig
Vredesudråb –
{ … }over al over disse
hendes korte Svar
– der i sin fuld-
stændige Mangel
på Lokik så
ud som et Sv{ … }ar –

    Mi{t}n vanvittige
Vrede ved disse
uendelige
stadige Tåre

 

Munchmuseet T 2783, s. 14

hendes Anfald
af Graad når
hun intet kunde
svare –

    Min afmægtige
Vrede over denne
Graad der
skar mig krympet
mit Hjerte

 

Munchmuseet T 2783, s. 15

sammen af
Medlidend –
og fortvilet over
 … 
og Fortvilelse


    Hvor jeg ler af
mine naive
Forsøg – min
Udtømmen af
alt jeg vidste

 

Munchmuseet T 2783, s. 16

af Fornuft – af
Forestillen – af
Bønner –

    Jeg ler for jeg ved
jo nu – hun
vilde jo ikke ‹ha›
Fornuft – d

    Hun vilde jo
ikke forstå – det var
jo hennes V‹a›lg
ikke at forstå

 

Munchmuseet T 2783, s. 17


    Det { … } … 
    Det satanisk
komiske er det
– Og det – hele at
jeg – som udførte
alle mine Handlinger
mod hende af
Medlidenhed –
blev brændmærket

 

Munchmuseet T 2783, s. 18

som den følelsløse
og hårde – jo
mer jeg gav
jo mer blev forlang

 

Munchmuseet T 2783, s. 19

    Så går min
Tanke til Paris
h …  hvor jeg –
drevet af hendes
Bønner – hendes
tårefyldte Breve
reiste efter mit
Løfte – Syg og
træt kom jeg og
traf hende

 

Munchmuseet T 2783, s. 20

    Hun var i sammen
med H

    Hvor det æklet
mig hendes  … 
Koketteri som
jeg forstod – delvis
forat ægg gjøre
mig jalou delvis
osså vel af
Lyst til at

 

Munchmuseet T 2783, s. 21

virke på H
    Hvor jeg syns
det var simpelt
{ … }humbug i –

    Jeg havde nær
lagt mig i Din
Seng –

    Uf hvor simpelt

    Hvor Paris – midt

 

Munchmuseet T 2783, s. 22

i Våren var
tom – Kastanjer
sendte sine hvide
Foraarslys i
Veiret – alt
var færdigt til
at sprætte –
der var ingen Duft
– ingen Melodi

 

Munchmuseet T 2783, s. 23

i det hele –
    Der var { … }et Ligs
Smil over det hele

    Jeg kommer til
Dig i Eftermiddag
– så lå vi i
{ … }hinandens Arme –
– og Scenen begyndte
igjen –

    I Himlens

 

Munchmuseet T 2783, s. 24

    Navn pl‹a›g
dog ikke Livet
af mig – la
mig, blive frisk –

    Så reiste jeg
hjem i Håb om
at Sommeren skulde
gjøre mig frisk

 

Munchmuseet T 2783, s. 39

    Jeg gik bortover med
to Venner. og {s}Solen gik
{ … }ned og Himmelen blev
pludselig som Blod
og mine Venner
gik videre

– Jeg standsede ved
Rækværket træt til
Døden – Over den blå
kalde Fjord og By var
flammede { … }rødt og
gult og { … }jeg følte
det store Skrig gjennem
Naturen

 

Munchmuseet T 2783, s. 40

    Som Træet føler
hver en Gren; e{n}t
Blad e{t}n Frugt skal
voxe ud således
føler Menneskene
sin Skjæbne – de
Ting der skal Komme –

     … 
Menneskeskjæbner
er som Kloder der
mødes kommer fra hver
sit {m}Mørke mødes
og forsvinder hver {i}til

 

Munchmuseet T 2783, s. 41

sit Mørke –
    Kun få går i
lysende Flammer
op i hverandre –


    Venner er ‹forklædte›
Fiender – De sniger
sig ind i ens Hus
Æder Din Mad, drikker
Din Vin {og}– dolker

    De lægger Gift i
{d}‹Din› og dolker Dig
i Ryggen

 

Munchmuseet T 2783, s. 42

    {Gjennem}Fra Dine store
sorte Øine leder
fine Hænder
usynlige Tråde

fr usynlige Hænder
fine Tråde gjennem
Dine store {Ø}Pupiller

gjennem mine
Øines Pupiller
og tvinder Dem
om mit Hjærte

 

Munchmuseet T 2783, s. 43

    Da Du gik fra
mig – følte jeg
det som det sled
i { … }mit Hjerte og
selv da Du var
langt over Havet
følte jeg som et
åbent Sår og
som de fine Tråde
sled Hjertets Trævle
op.

 

Munchmuseet T 2783, s. 44

    Nuet

    Der fødtes en
Smerte lidt Håb
lidt Smil – og
Smilet døde { … }hen forsvandt
Skuet Sukkene døde
hen og

    Årtusender gik
og Slægter trampet
på Slægter –

 

Munchmuseet T 2783, s. 45

    Til en Kvinde

    Jeg er som en
Søvngjænger der
vandrer på Møne
af et Tag –

    Jeg går roligt sikkert
i mine Drømme –

    Raab ikke for
høit til mig eller
jeg knækker { … }jeg
ligger knækket
blandt Gadens
Børn –

 

Munchmuseet T 2783, s. 46

    Kysset –

    Det regnede en varm Regn
Jeg tog hende om
Livet – { … }hun går
langsomt efter –

    Jeg følte en våd Kind
mod mit –

    {De}To store Øine mod
mine – et vådt
Kind mod mit
og { … }to { … }mine Læber
sank ind i hendes
hinanden –

 

Munchmuseet T 2783, s. 47

    Trærne og Luften og
al Jorden forsvandt
og jeg så ind i { … }ny
Verden – jeg aldrig
før havde {set}anet


    Mennesker i er
store for i har
i eder Verden –
– I ere { … }sandelig
små for {i}I have

 

Munchmuseet T 2783, s. 48

er en liden
Bakterie {på}arbeidende
på Jordens Overflade


    Kvindens Graad
og Børnens
er som den slu
Fiendes Taktik der træ{ … }kker
sig tilbage for
pludselig at {f}overfalde
og erobre en ny
Stilling

 

Munchmuseet T 2783, s. 49

    Jorden svedede
Slim og det blev
Planter { … }‹Dur› og
Mennesker –


    Jorden elskede
Luften – den
{ … }tærede på Jorden
og jorden blev

 

Munchmuseet T 2783, s. 50

    Luft og Luften
blev Jord –
Træerne strakte
sine Grene
mod Himmelen –
og ud af Luftens
Surstof – \Kvælstof/
‹og› Træerne løsnede
fra Jorden og
bevægede sig –

 

Munchmuseet T 2783, s. 51

det blev Menneske

    Alt er Liv og
Bevægelse –
selv i Jordens
Stene er Livets
Gniste –

    Krystallerne –

 

      
      
No-MM_T2783-98-Vi

 

 

No-MM_T2783-99-V