Munchmuseet, MM T 2915

MM T 2915, Munchmuseet. Datert 1877. Skissebok.
Filologisk kommentar: Norsk stilebog. Skolebok. Kristiania Tekniske Skole (KTS).

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T2915-00-R

    Norsk Stilebog
for
Edvard Munch 22/3 77.

 

      
Munchmuseet T 2915 bl. 1r
‹Kaus … ›

Stil
Skovene i Norge.


    Norges Skove bestaar fornemmelig af Gran
og Furru, mange Steder findes ogsaa prægtige
Birkeskove. Egen, Linden og Bøgen er sjeldnere, den sidste
er kun i Smaalenenes Amt. Skovbrug er en
af de vigtigste Næringsveie i Norge, Tømmeret
drives nedover de mange Vas-drag, som gjennem
gjennemstrømme Landet, t til Sagbrugene, hvor
de tilskjæres. Mange Steder, især paa Kysten fra
Lindesnæs til Nordkap og paa Øerne udenfor denne,
er Skovene blivet meget misbrugt, ved at have
hugget man har hugget ned saamange
Sstore Træer, a{f}\t/ de smaa ikke har faaet

 

      
Munchmuseet T 2915 bl. 1v

tilstrækkelig Skygge tørret he og saaledes
tørret hen. ‹Norges› Skovene danner her et ypperlig
T‹r›erain for Jagt. Tiur, Aarh{a}\ø/n\s/, Trost,
D Renen, Haren, Hjorten er de\t/ vigtigste
spiselig\e/ Fjerkræ og Vildt, som der jages efter. Gjemsen
har forsøgt man forsøgt at indføre og frede; men
hidtil er dette ikke lykkesdes; hertil kommer
Rovdyr saasom Bjørnen, Gaupen, Ulven, Ræven.
I de \s/torartede Skove er det som oftest vildt
og deilig; den behagelige Ro, som hersker i her;
Skoven afbrydes kun , af Fuglenes Kvidren
i de høie Mmajestætiske Grarener, og Bækkens
Rislen, der snor sig sig som et Sølvbælte
gjennem Træerne. Snart staar man ved et

 

      
Munchmuseet T 2915 bl. 4r

lidet Tjern, paa hvis speilblanke Flade man
kan se Ørette Øreter hoppe op forat snappe
et Fly. Om Vinteren, naar Solen skinner
paa de snebedækkede Træer som Diamanter\,/
begynder Ulven at luske om\,/ og man kan høre
igjennem Skovens dens tørre, hungrige Strubes
fæle Hyl. Da gaar Jægeren paa Jagt efter
\(/den graa\)/ Hare\n/\,/ hvis Spor er let af at
følge i den {N}\n/yfaldne Sne. Men om Vaaren
bliver der igjen Liv i Skoven. Fuglene begynder
igjen at synge i T pa i Træerne, Ekornern\e/
hopper muntert fra Gren til Gren, og
man hører atter ‹Kjore … ernes› Brølen og ‹G› Øxens
sikre Hug mod Skovens Konger\./
E. M.

 

      
Munchmuseet T 2915 bl. 4v
Gjenfortælling.
Møllergutten.


    Der sad en Møllergut ved e{t}\n/ Kværn og lyttede
til Foss Kommentarens Brusen, naar den styrtede sig i
sit dybe Væld. Ingen uden ham kunde forstaa
de {dybe\høie/}\høie/ Toner, som Foss Kommentaregrimen kvadsang og spillede
paa sin Harpe. Siden spillede\st{ø}\r/øg/ han dem med
sin Bue og (paa sin Fiolin.) Ingen kunde spille som ham;
i de muntreste Lag gjorde han det stille; alle maatte
lytte til de melangkonske Toner. Siden kom
der Brev fra Ole Bull, som spillede for Konger
og høie Mænd, og Møllergutten fik ombyttet
sin tarvelige Hytte med en Hal, hvori tusinder

 

      
Munchmuseet T 2915 bl. 8r
Erlighed varer længst.

    Erlighed er en af de skjønneste Dyder,
som kan pryde et Menneske, og omend den
desværre  …  ikke findes saa ofte, saa har
man dog mange Exempler derpaa\,/ og iblandt
diss Kommentare kan denne paafølgende Historie ogsaa
regnes. sættes.

    Paa en varm Sommerdag red en Herre
henad Landeveien i fuld Trav og bemærkede
ikke, at hans Tegnebog faldt fra ham.
En liden Gjætergut, som netop d{ … }\r/ev nogle
Kjøer nedover, saa den, {og} tog den op og anede
straks\,/ at Rytteren havde tabt den.

 

      
Munchmuseet T 2915 bl. 8v

Gutten raabte efter ham, men han
var allerede saa langt borte, at Rytteren
Raabene ikke kunde høres. Han maatte
altsaa drive Kjøerne hjem, hvorpaa han
skyndte sig efter Rytteren. Veien førte
til en Landsby, hvor han spurgte\,/ om
nogen havde seet, en fornem Herre ride
hid. De fortalte ham, at en saadan, som
han havde beskrevet, rigtignok
var kommen til Landsbyen, men han var
riden bort\,/ saa snart som han var kommen.
Da det var bliven Aften\,/ maatte han vende
tilbage til sit Hjem\,/ hvor han for-
varede Tegnebogen omhyggelig i si{t}\n/ Kuffert.Kiste

 

      
Munchmuseet T 2915 bl. 9r

    Det var ble flere Aar siden denne Begivenhed,
at Kjøbmand K… sad taus og ne nedbøiet
paa sit Kontor i Byen Ch… og gjennemki … gik
flere Gange sine Regnskabsbøger med det sam-
me Resultat, at Gjelden oversteg Indkomsterne.
Han blev afbrudt i sine sørgmodige Betragt-
ninger ved en sagte Banken paa Døren, og
paa hans «Kom ind\,traa traadte en ung
Mand ind i Værelset, som, idet han ærbødig
stillede sig ved Døren, spurgte Kjøbmanden,
om han havde noget Arbeide til ham.
Det eneste, du kunde gjøre for mig nu, svarede
han mørkt, maatte være at bære mine
R Hovedbog til Raadsalen; thi min

 

      
Munchmuseet T 2915 bl. 9v

egen Uforsigtighed forenet med andre
Uheld har bragt det til, at jeg nu
maa opgive mit Bo. Engang, som jeg
var paa en Fore{r}\t/ningsreise, mistede jeg
min Tegnebog med en betydelig Del
Banknoter. Jeg opdagede det ikke, førend
jeg var naaet til mit Bestemmelsested.\,/
Det har under saaat og jeg har
ikke havt noget Haab om at faa den
igjen, thi, de ved, Erlighed har man
vel Exempler paa, men man oplever de{t}\n/
skjelden: Da den unge Mand spurgte\,/
om det var en Sommer i 18… og {fik}\red/ om han red
{et bejaende Svar}\igjennm Landsbyen/ F…, og fik et

 

      
Munchmuseet T 2915 bl. 10r

bejaende Svar, trak han en Tegnebog
frem af sin S Randsel og lagde
den paa Bordet, idet han sagde:
Omend Erlighed er skjelden\,/ saa
findes den dog; jeg har fundet
deres tabte Tegnebog og baaret den hos
mig, for|at finde Eiermanden «Her er
den.» Kjøbmanden var saa overvældet,
at han en lang Tid ikke kunde sige et
Ord; endelig tog han Ynglingens Haand
og sagde: Heretter skal du være som
min Søn og Kompagnion, thi du skal
vide\,/ at Erlighed varer længst. \Og Gjætergutten
har siden aldrig angret\,/ at han var eærlig.
/
{Edvard Munch}
1877.

 

      
Munchmuseet T 2915 bl. 10v

    En Dalers Historie.

    I Kongsbergs Sølvværk holdtavde G Arbeiderne
travlt med at hu{kk}\gg/e i og grave efter
Gul Sølv. nuSnart fik de frem en stor
Sølvklump. Først blev den renset, dernæst
kom den til Myntestøberrnen hvor der
kom frem fire skinnende Sølvdalere af
den. Den eneAlle {af} diss Kommentare blev straks ført
ud i den vide Verden. Den ene kom til
en rig Kaxe, hvor den ubarmhjertig blev
stengt inde til andre Ulykkeskammerater
i et lidet mørkt Skrin. Men den havde
ikke ligget der længe, før en Tyv fik
Skrinet op og tog den. Nu kom den til

 

      
Munchmuseet T 2915 bl. 11r

et fattigt Hjem, men fik ikke liggevære
der længe, før den blev bragt  … til
Bageren før f og vexlet for noget
Brød. Bagerens lille Datter fik den
paa sin G Fødselsdag, {som}\og/ havde
megen Moro af at lege med den, fordi
den var saa blank. M En Dag, som
hun var ude, var hun saa uheldig
at tabe den, og strax saa en Skjære
den, so som tog den i Næbbet og
fløi langt bort til sit Rede med
den. Lange Tider laa Sølvdaleren oppe
i Redet og længtede til efter at
komme ned til Meneskerne igjen.

 

      
Munchmuseet T 2915 bl. 11v

Som Sølvdaleren saaledes laa og
længtede efter Meneskerne, igjen
havde nogleen Gutter seet Redet og
kløv nu op a{f}d Træet forat tage
det. Da han varhavde naaet Redet og
saa den skin blanke Sølvdaler, blev
han saa, glad, at han ikke tænkte
paa Redet, men skyndte sig ned med
Daleren og slap den ned i sin Sparebøss Kommentare,
i den laa hanDaleren til hanGutten blev voxen;
og f somhan da skulde være med i Krigen
mod Sverige. {d}\D/a blev Sparebøss Kommentaren tømt,
forat  …  han kunde have disse\Pengene/ med
i Krigen. {d}\D/er var Daleren med i

 

      
Munchmuseet T 2915 bl. 12r

mangen haard Dyst paa Flaaden;
men engang Gutten holdt paa
at entre et s Skib, faldt den i
Vande{n}\t/, hvor en stor Torsk s slu{l}\g/te
den. Fisken blev fanget af en
Fisker og solgt til Kongen, som
skulde have stort Fest Middag\s/selskab.
Da Kokkepigen skulde skjære Torsken
op, komstødte hun mod noget hoardt, og
da hun skulde se efter, saa laa
der en d blank Daler inde i den. Da
Kokkepigen bragte den til Kongen, som
netop havde skjænket sig et Glas
Vin, nun men med det samme Kongen

 

      
Munchmuseet T 2915 bl. 12v

skulde tage Pengen, faldt den et
i Glass Kommentaret, og da han heldte
Vinen ud forat tage Daleren, saa
han\,/ at den var bedækket med et grønt Lag.
Kongen lod den undersøge, og det blev
opdaget, at en af Hoffets Folk vilde dræbe
ham med Gift. Da lod Kongen
Sølvdaleren indsætte i sin Krone, som
den, der havde reddet hans{sit}\hans/ Liv.

 

      
Munchmuseet T 2915 bl. 14r

    Beskrivelse af et Maleri.

    Engang som En Dag havde jeg fri,
og som jeg udtænkte, hvorledes jeg
bedst skulde nyde Dagen, faldt
det mig netop ind, at jeg burde
gaa pa til Kunstforeningen og se paa
de mange  …  nye Billeder, som skulde
være komne did. Som tæn{g}\k/t, saa gjort.
Jeg tog strax min LHue paa, og i en Fart
var jeg nede paa Gaden. Jeg ji
gik ned ad Th{a}\o/rvaldme{ie}\ye/rsgaden og Stor-
gaden til Torvet, og snart var jeg paa Kunstforeningen,
i de og  …  godt oplyste Saler overalt
paa Væggene behængt med Malerier.

 

      
Munchmuseet T 2915 bl. 14v

Mange deilige {Billeder}Malerier var der, men
intet gjorde saada saa meget
Indtryk paa p mig, som det
storartede Maleri af Tidemand
Brudefærden i Hardanger. ‹A› De
høie Fjelde hævede sig mod den
blaa Himmel, og den snebedækkede
Justedalsbræ kunde jeg se saaes
glimrende i Solen paa Midten
af Maleriet; tilvenstre og laa
paa en Fjeldskrænt e{t}\n/ lidt
liden hyg{ … }\g/elig M Bondestue\,/
omgivet af Gran- og Birketræer.
Men paa Fjorden, paa hvis

 

      
Munchmuseet T 2915 bl. 15r

speilbla blanke Flade Bjergene
speilede sig, og Birkene dyppede
sin grønne Krone, saaes et\n/ Brude-
færd roende ud til en Stave-
kirke paa den M modsatte Bred.
Kirken, som sees paa den høiere
Side af Maleriet, ligger ligge under
et høit steilt Bjerg, paa en
hvor paa Birketræer slynger sig opad,
(paa en grøn Plads.) To Baade er
kommen Kirken temmelig nær,
men den Tredie, hvorpaa Bruden
og Brudgommen er\si/dder, er endnu saa
saa lidet Stykke S fra Strandenlangt fra Kirken.

 

      
Munchmuseet T 2915 bl. 15v

at jeg godt kan beskrive dem.
Bruden har en Krone paa sit
Hoved Aaren{n}\e/ skvulper

    Engelsk Stil–.

    The Bbirds saw the Empe-
ror. – An old Tree was near
the  …  wall. Birds had learned the
persian Language. – The  …  wars
had unpeopled the dominions
of the Sultan. E An old ov owl
opened  …  its mouth. – The V We … zier
said, what hie knew. {t}\T/hey
pretended t{a}\o/ understand the
language of  …  ow{e}\l/s.

 

      
Munchmuseet T 2915 bl. 16r

The Emperor would should like to know,
h …  what those Birds said to
Wezier. He shouldwould have an accou
account of \(/it\)/ the discourse.

[Red.: Grammatisk øvelse i engelsk verbbøying]

 

      
Munchmuseet T 2915 bl. 16v

[Red.: Grammatisk øvelse i engelsk verbbøying]

 

      
Munchmuseet T 2915 bl. 17r

The Ssultan forced his the Wvi{s}\z/ier
tu to give an account of  …  the
Wars with the persian emperireeror.
The Wizier had en a Bird, that
had learned to repeat, what
hie said. Is the emperor
satisfied with the account.
Ei \I/ w should like to know, what BbirdTree
it is. The E emperor would not
be satisfied with he the answer
of his son. The W Vi{s}\z/ier is a
brother of the Sultan. He wau
would not consent \to the marriage/.
The old {F}\f/ather forced his Daugh-

 

      
Munchmuseet T 2915 bl. 17v

ter to concsent in the marriage.
The persian empire haves two
ruined w villages. { … }\T/he ‹postion›
o{‹a›}\f/ the daughter was a
nebbish. They saw five
Owls op upon an old Wall
WouldWill jou give us e an account
of the ruined villages.
God grant him a long life.
 …  Listen to conversation bet
between the Owls and the
Vis Viz Vizier.

 

      
Munchmuseet T 2915 bl. 18r

    The old Tree stood) near V the
Wall. Veziern forstod Fuglenes
Sprog. Sultanen tvang Vezieren
ti …  til at sige ham Fortællingen.
Min Broder vilde ikke sam{ … }\t/yk-
ke i Forbundet. Ordet som Vezeren
sagde var jeg ikke tilfreds med.
Har du hørt Beretningen.

    T
    The {v}\V/izier un{ … }\d/erstand the Llanguage
of the Bbirds. The Sultan
forced the  …  vizier to say
him the  …  story. My brother
would not consent into the

 

      
Munchmuseet T 2915 bl. 18v

marriage. With The Wo word t
what the {V}\v/iezier  …  said
was {‹ei›}\I/ not sateisfied\./ with
Heast  …  thou Have jou
hordeard the acco{n}\u/nt
Gjenfortælling

    Efter det forfriskende Rein gik vi ke hjem-
over fra Elven. Oppe i Bakken saa
vi en gammel Mand sidde, og vi kunde
i Begyndelsen ikke begribe, hvem
det kunde være, der sad saa rolig

 

      
Munchmuseet T 2915 bl. 19r

lige efter B Rei\g/net, men da vi
saa de vide hvide Hass Kommentarelstængerkjepper,
han arbeide paa, skjønte vi strax,
at det maatte være Tulivar. Jeg og de andre
‹idet› Gutter havde alle en so
stor Interess Kommentare for ham, og vi
havde ikke noget imod at gjøre
en Afstikker fra veien for\|/at
faa vide, \(/hvorledes han har
det\)/, \(/og\)/ hvorledes han havde det
under Regnet, men først maa
jeg gjøre en Forklaring om ham.
Hans var kjendt overalt i Guld-
brandsl brandsdalen, Østerdalen

 

      
Munchmuseet T 2915 bl. 19v

og det sydlige Trondhjems Stift.
Hans Fødested var i i det øverste
af s Østerdalen, men han gik
seædvanlig fra Guldbrandsdalen
til Trondhjem. Klædedragten
var bare La{r}\s/er. Hans kunde
ikke læse\,/ o var aldri ikke C{c}\k/omfimeret,
og om end hans Forstand og Hu-
kommelse var meget svag, saa
kunde han dog en mMængde
Stumper af Salve Salmer og
v\e/rdslige Digte, som alle fik en
den e{ … }\g/{en}\ne,/>2\2/ samme>1\1/ Melodi. Hans
Sange stod i nøie f

 

      
Munchmuseet T 2915 bl. 20r

Forbindelse med Maden, som han fik,
saaledes at han forkede sang
længre og korter{r}\e/ \,/ eftersom Maden
var bedere og daarligere; thi Sangen
var nemlig den Mynt, hvormed han
kjøbte sin Spise.  …  Han levede
kun for Mad, og i at spise var
han en saadan Mester, at\,/ naar
han paa en Gaard havde
spist en stor b Bolle med Grød,
kunde spiste han paa en
anden Gaard en Tairin Suppe
og paa en T tredie en B Melke-
bolle, uden at det bekom

 

      
Munchmuseet T 2915 bl. 20v

ham ilde. Skjønt aldrig
nogen kounde anklage ham
for\|/at have taget en eneste
Skilling fra nogen, saa kunde
han dog ikke bare p sig
forat foratfor at tage alt, som
var spiseligt, naar en Leilighed
tilbød sig. Saaledes var han
en stor Skreæk for Bønderne;
thi om Høsten  …  var hans
nedre Halvdel  …  voxe{d}\t/ betydelig,–
{thi}\fordi/\,/ naar han ikke havde
mere Plads til Neæperne og Poteterne,
som han tog fo fra Bøndernes A{k}\g/er

 

      
Munchmuseet T 2915 bl. 21r

\(/i sin Sæk,\)/ puttede han dem ned
i sin Buxe. Saadan var Tulevars hele
Personlighed.
An error has occured

An error has occured

net.sf.saxon.trans.XPathException: A sequence of more than one item is not allowed as the first argument of contains() ("B Pop", "Pomeijis Ødelæggelse.")
context:/emunch/xsl/eMunchView.xsl - 1353:-1

Cocoon stacktrace[hide]

A sequence of more than one item is not allowed as the first argument of contains() ("B Pop", "Pomeijis Ødelæggelse.")
context:/emunch/xsl/eMunchView.xsl - 1353:-1

Could not read resource xmldb:exist:///db/emunch/finished/No-MM_T2915.xml
context:/emunch/xsl/eMunchView.xsl - 1353:-1[XPathException]
context:/emunch/sitemap.xmap - 967:34<map:serialize type="xhtml">
context:/emunch/sitemap.xmap - 966:44<map:transform>
context:/emunch/sitemap.xmap - 965:67<map:generate>
context:/sitemap.xmap - 904:98<map:mount>

Java stacktrace[hide]

; SystemID: file:///var/lib/tomcat7/webapps/cocoon/emunch/xsl/eMunchView.xsl; Line#: 1353; Column#: -1
net.sf.saxon.trans.XPathException: A sequence of more than one item is not allowed as the first argument of contains() ("B Pop", "Pomeijis Ødelæggelse.") 
	at net.sf.saxon.expr.Expression.typeError(Expression.java:975)
	at net.sf.saxon.expr.CardinalityChecker.evaluateItem(CardinalityChecker.java:224)
	at net.sf.saxon.functions.Contains.effectiveBooleanValue(Contains.java:35)
	at net.sf.saxon.instruct.Choose.processLeavingTail(Choose.java:747)
	at net.sf.saxon.instruct.Template.expand(Template.java:246)
	at net.sf.saxon.instruct.CallTemplate$CallTemplatePackage.processLeavingTail(CallTemplate.java:448)
	at net.sf.saxon.instruct.ApplyTemplates.applyTemplates(ApplyTemplates.java:326)
	at net.sf.saxon.instruct.ApplyTemplates$ApplyTemplatesPackage.processLeavingTail(ApplyTemplates.java:592)
	at net.sf.saxon.instruct.ApplyTemplates.applyTemplates(ApplyTemplates.java:326)
	at net.sf.saxon.instruct.ApplyTemplates.apply(ApplyTemplates.java:219)
	at net.sf.saxon.instruct.ApplyTemplates.processLeavingTail(ApplyTemplates.java:180)
	at net.sf.saxon.instruct.Block.processLeavingTail(Block.java:619)
	at net.sf.saxon.instruct.Template.applyLeavingTail(Template.java:229)
	at net.sf.saxon.instruct.ApplyTemplates.applyTemplates(ApplyTemplates.java:354)
	at net.sf.saxon.instruct.ApplyTemplates.defaultAction(ApplyTemplates.java:389)
	at net.sf.saxon.instruct.ApplyTemplates.applyTemplates(ApplyTemplates.java:342)
	at net.sf.saxon.instruct.ApplyTemplates.defaultAction(ApplyTemplates.java:389)
	at net.sf.saxon.instruct.ApplyTemplates.applyTemplates(ApplyTemplates.java:342)
	at net.sf.saxon.instruct.ApplyTemplates.apply(ApplyTemplates.java:219)
	at net.sf.saxon.instruct.ApplyTemplates.processLeavingTail(ApplyTemplates.java:180)
	at net.sf.saxon.instruct.Block.processLeavingTail(Block.java:619)
	at net.sf.saxon.instruct.Instruction.process(Instruction.java:93)
	at net.sf.saxon.instruct.ForEach.processLeavingTail(ForEach.java:335)
	at net.sf.saxon.instruct.Choose.processLeavingTail(Choose.java:754)
	at net.sf.saxon.instruct.Block.processLeavingTail(Block.java:619)
	at net.sf.saxon.instruct.Template.expand(Template.java:246)
	at net.sf.saxon.instruct.CallTemplate.process(CallTemplate.java:265)
	at net.sf.saxon.instruct.CallTemplate.processLeavingTail(CallTemplate.java:289)
	at net.sf.saxon.instruct.Block.processLeavingTail(Block.java:619)
	at net.sf.saxon.instruct.Instruction.process(Instruction.java:93)
	at net.sf.saxon.instruct.ElementCreator.processLeavingTail(ElementCreator.java:301)
	at net.sf.saxon.instruct.Block.processLeavingTail(Block.java:619)
	at net.sf.saxon.instruct.Instruction.process(Instruction.java:93)
	at net.sf.saxon.instruct.ElementCreator.processLeavingTail(ElementCreator.java:301)
	at net.sf.saxon.instruct.Block.processLeavingTail(Block.java:619)
	at net.sf.saxon.instruct.Instruction.process(Instruction.java:93)
	at net.sf.saxon.instruct.ElementCreator.processLeavingTail(ElementCreator.java:301)
	at net.sf.saxon.instruct.Block.processLeavingTail(Block.java:619)
	at net.sf.saxon.instruct.Instruction.process(Instruction.java:93)
	at net.sf.saxon.instruct.ElementCreator.processLeavingTail(ElementCreator.java:301)
	at net.sf.saxon.instruct.Block.processLeavingTail(Block.java:619)
	at net.sf.saxon.instruct.Instruction.process(Instruction.java:93)
	at net.sf.saxon.instruct.ElementCreator.processLeavingTail(ElementCreator.java:301)
	at net.sf.saxon.instruct.Block.processLeavingTail(Block.java:619)
	at net.sf.saxon.instruct.Instruction.process(Instruction.java:93)
	at net.sf.saxon.instruct.ElementCreator.processLeavingTail(ElementCreator.java:301)
	at net.sf.saxon.instruct.Block.processLeavingTail(Block.java:619)
	at net.sf.saxon.instruct.Instruction.process(Instruction.java:93)
	at net.sf.saxon.instruct.ElementCreator.processLeavingTail(ElementCreator.java:301)
	at net.sf.saxon.instruct.Block.processLeavingTail(Block.java:619)
	at net.sf.saxon.instruct.Instruction.process(Instruction.java:93)
	at net.sf.saxon.instruct.ElementCreator.processLeavingTail(ElementCreator.java:301)
	at net.sf.saxon.instruct.Template.applyLeavingTail(Template.java:229)
	at net.sf.saxon.instruct.ApplyTemplates.applyTemplates(ApplyTemplates.java:354)
	at net.sf.saxon.Controller.transformDocument(Controller.java:1849)
	at net.sf.saxon.TransformerHandlerImpl.endDocument(TransformerHandlerImpl.java:144)
	at org.apache.cocoon.xml.AbstractXMLPipe.endDocument(AbstractXMLPipe.java:56)
	at org.apache.cocoon.transformation.TraxTransformer.endDocument(TraxTransformer.java:586)
	at org.exist.util.serializer.ReceiverToSAX.endDocument(ReceiverToSAX.java:81)
	at org.exist.storage.serializers.XIncludeFilter.endDocument(XIncludeFilter.java:164)
	at org.exist.storage.serializers.NativeSerializer.serializeToReceiver(NativeSerializer.java:110)
	at org.exist.storage.serializers.Serializer.toSAX(Serializer.java:835)
	at org.exist.xmldb.LocalXMLResource.getContentAsSAX(LocalXMLResource.java:288)
	at org.apache.cocoon.components.source.impl.XMLDBSource.resourceToSAX(XMLDBSource.java:310)
	at org.apache.cocoon.components.source.impl.XMLDBSource.toSAX(XMLDBSource.java:277)
	at org.apache.cocoon.components.source.SourceUtil.toSAX(SourceUtil.java:101)
	at org.apache.cocoon.components.source.SourceUtil.parse(SourceUtil.java:321)
	at org.apache.cocoon.generation.FileGenerator.generate(FileGenerator.java:116)
	at org.apache.cocoon.components.pipeline.AbstractProcessingPipeline.processXMLPipeline(AbstractProcessingPipeline.java:581)
	at org.apache.cocoon.components.pipeline.impl.AbstractCachingProcessingPipeline.processXMLPipeline(AbstractCachingProcessingPipeline.java:301)
	at org.apache.cocoon.components.pipeline.AbstractProcessingPipeline.process(AbstractProcessingPipeline.java:483)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.sitemap.SerializeNode.invoke(SerializeNode.java:144)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.AbstractParentProcessingNode.invokeNodes(AbstractParentProcessingNode.java:47)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.sitemap.MatchNode.invoke(MatchNode.java:108)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.AbstractParentProcessingNode.invokeNodes(AbstractParentProcessingNode.java:69)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.sitemap.PipelineNode.invoke(PipelineNode.java:143)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.AbstractParentProcessingNode.invokeNodes(AbstractParentProcessingNode.java:69)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.sitemap.PipelinesNode.invoke(PipelinesNode.java:93)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.ConcreteTreeProcessor.process(ConcreteTreeProcessor.java:235)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.ConcreteTreeProcessor.process(ConcreteTreeProcessor.java:177)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.TreeProcessor.process(TreeProcessor.java:254)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.sitemap.MountNode.invoke(MountNode.java:118)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.AbstractParentProcessingNode.invokeNodes(AbstractParentProcessingNode.java:47)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.sitemap.MatchNode.invoke(MatchNode.java:108)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.AbstractParentProcessingNode.invokeNodes(AbstractParentProcessingNode.java:69)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.sitemap.PipelineNode.invoke(PipelineNode.java:143)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.AbstractParentProcessingNode.invokeNodes(AbstractParentProcessingNode.java:69)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.sitemap.PipelinesNode.invoke(PipelinesNode.java:93)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.ConcreteTreeProcessor.process(ConcreteTreeProcessor.java:235)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.ConcreteTreeProcessor.process(ConcreteTreeProcessor.java:177)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.TreeProcessor.process(TreeProcessor.java:254)
	at org.apache.cocoon.Cocoon.process(Cocoon.java:699)
	at org.apache.cocoon.servlet.CocoonServlet.service(CocoonServlet.java:1154)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:742)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:231)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:200)
	at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96)
	at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:493)
	at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:137)
	at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:81)
	at org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:660)
	at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:87)
	at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:343)
	at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:798)
	at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:66)
	at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:806)
	at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1498)
	at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49)
	at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1128)
	at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:628)
	at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
	at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:829)

Java full stacktrace[hide]

org.apache.cocoon.ProcessingException: Could not read resource xmldb:exist:///db/emunch/finished/No-MM_T2915.xml
	at [XPathException] - file:///var/lib/tomcat7/webapps/cocoon/emunch/xsl/eMunchView.xsl:1353
	at <map:serialize type="xhtml"> - file:///var/lib/tomcat7/webapps/cocoon/emunch/sitemap.xmap:967:34
	at <map:transform> - file:///var/lib/tomcat7/webapps/cocoon/emunch/sitemap.xmap:966:44
	at <map:generate> - file:///var/lib/tomcat7/webapps/cocoon/emunch/sitemap.xmap:965:67
	at <map:mount> - file:///var/lib/tomcat7/webapps/cocoon/sitemap.xmap:904:98
	at org.apache.cocoon.components.source.SourceUtil.handleSAXException(SourceUtil.java:502)
	at org.apache.cocoon.generation.FileGenerator.generate(FileGenerator.java:118)
	at org.apache.cocoon.components.pipeline.AbstractProcessingPipeline.processXMLPipeline(AbstractProcessingPipeline.java:581)
	at org.apache.cocoon.components.pipeline.impl.AbstractCachingProcessingPipeline.processXMLPipeline(AbstractCachingProcessingPipeline.java:301)
	at org.apache.cocoon.components.pipeline.AbstractProcessingPipeline.process(AbstractProcessingPipeline.java:483)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.sitemap.SerializeNode.invoke(SerializeNode.java:144)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.AbstractParentProcessingNode.invokeNodes(AbstractParentProcessingNode.java:47)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.sitemap.MatchNode.invoke(MatchNode.java:108)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.AbstractParentProcessingNode.invokeNodes(AbstractParentProcessingNode.java:69)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.sitemap.PipelineNode.invoke(PipelineNode.java:143)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.AbstractParentProcessingNode.invokeNodes(AbstractParentProcessingNode.java:69)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.sitemap.PipelinesNode.invoke(PipelinesNode.java:93)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.ConcreteTreeProcessor.process(ConcreteTreeProcessor.java:235)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.ConcreteTreeProcessor.process(ConcreteTreeProcessor.java:177)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.TreeProcessor.process(TreeProcessor.java:254)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.sitemap.MountNode.invoke(MountNode.java:118)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.AbstractParentProcessingNode.invokeNodes(AbstractParentProcessingNode.java:47)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.sitemap.MatchNode.invoke(MatchNode.java:108)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.AbstractParentProcessingNode.invokeNodes(AbstractParentProcessingNode.java:69)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.sitemap.PipelineNode.invoke(PipelineNode.java:143)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.AbstractParentProcessingNode.invokeNodes(AbstractParentProcessingNode.java:69)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.sitemap.PipelinesNode.invoke(PipelinesNode.java:93)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.ConcreteTreeProcessor.process(ConcreteTreeProcessor.java:235)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.ConcreteTreeProcessor.process(ConcreteTreeProcessor.java:177)
	at org.apache.cocoon.components.treeprocessor.TreeProcessor.process(TreeProcessor.java:254)
	at org.apache.cocoon.Cocoon.process(Cocoon.java:699)
	at org.apache.cocoon.servlet.CocoonServlet.service(CocoonServlet.java:1154)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:742)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:231)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:200)
	at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96)
	at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:493)
	at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:137)
	at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:81)
	at org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:660)
	at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:87)
	at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:343)
	at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:798)
	at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:66)
	at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:806)
	at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1498)
	at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49)
	at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1128)
	at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:628)
	at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
	at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:829)
Caused by: org.apache.commons.lang.exception.NestableRuntimeException: net.sf.saxon.trans.XPathException: A sequence of more than one item is not allowed as the first argument of contains() ("B Pop", "Pomeijis Ødelæggelse.") 
	at org.apache.cocoon.transformation.TraxTransformer.endDocument(TraxTransformer.java:604)
	at org.exist.util.serializer.ReceiverToSAX.endDocument(ReceiverToSAX.java:81)
	at org.exist.storage.serializers.XIncludeFilter.endDocument(XIncludeFilter.java:164)
	at org.exist.storage.serializers.NativeSerializer.serializeToReceiver(NativeSerializer.java:110)
	at org.exist.storage.serializers.Serializer.toSAX(Serializer.java:835)
	at org.exist.xmldb.LocalXMLResource.getContentAsSAX(LocalXMLResource.java:288)
	at org.apache.cocoon.components.source.impl.XMLDBSource.resourceToSAX(XMLDBSource.java:310)
	at org.apache.cocoon.components.source.impl.XMLDBSource.toSAX(XMLDBSource.java:277)
	at org.apache.cocoon.components.source.SourceUtil.toSAX(SourceUtil.java:101)
	at org.apache.cocoon.components.source.SourceUtil.parse(SourceUtil.java:321)
	at org.apache.cocoon.generation.FileGenerator.generate(FileGenerator.java:116)
	... 48 more
Caused by: net.sf.saxon.trans.XPathException: A sequence of more than one item is not allowed as the first argument of contains() ("B Pop", "Pomeijis Ødelæggelse.") 
	at net.sf.saxon.expr.Expression.typeError(Expression.java:975)
	at net.sf.saxon.expr.CardinalityChecker.evaluateItem(CardinalityChecker.java:224)
	at net.sf.saxon.functions.Contains.effectiveBooleanValue(Contains.java:35)
	at net.sf.saxon.instruct.Choose.processLeavingTail(Choose.java:747)
	at net.sf.saxon.instruct.Template.expand(Template.java:246)
	at net.sf.saxon.instruct.CallTemplate$CallTemplatePackage.processLeavingTail(CallTemplate.java:448)
	at net.sf.saxon.instruct.ApplyTemplates.applyTemplates(ApplyTemplates.java:326)
	at net.sf.saxon.instruct.ApplyTemplates$ApplyTemplatesPackage.processLeavingTail(ApplyTemplates.java:592)
	at net.sf.saxon.instruct.ApplyTemplates.applyTemplates(ApplyTemplates.java:326)
	at net.sf.saxon.instruct.ApplyTemplates.apply(ApplyTemplates.java:219)
	at net.sf.saxon.instruct.ApplyTemplates.processLeavingTail(ApplyTemplates.java:180)
	at net.sf.saxon.instruct.Block.processLeavingTail(Block.java:619)
	at net.sf.saxon.instruct.Template.applyLeavingTail(Template.java:229)
	at net.sf.saxon.instruct.ApplyTemplates.applyTemplates(ApplyTemplates.java:354)
	at net.sf.saxon.instruct.ApplyTemplates.defaultAction(ApplyTemplates.java:389)
	at net.sf.saxon.instruct.ApplyTemplates.applyTemplates(ApplyTemplates.java:342)
	at net.sf.saxon.instruct.ApplyTemplates.defaultAction(ApplyTemplates.java:389)
	at net.sf.saxon.instruct.ApplyTemplates.applyTemplates(ApplyTemplates.java:342)
	at net.sf.saxon.instruct.ApplyTemplates.apply(ApplyTemplates.java:219)
	at net.sf.saxon.instruct.ApplyTemplates.processLeavingTail(ApplyTemplates.java:180)
	at net.sf.saxon.instruct.Block.processLeavingTail(Block.java:619)
	at net.sf.saxon.instruct.Instruction.process(Instruction.java:93)
	at net.sf.saxon.instruct.ForEach.processLeavingTail(ForEach.java:335)
	at net.sf.saxon.instruct.Choose.processLeavingTail(Choose.java:754)
	at net.sf.saxon.instruct.Block.processLeavingTail(Block.java:619)
	at net.sf.saxon.instruct.Template.expand(Template.java:246)
	at net.sf.saxon.instruct.CallTemplate.process(CallTemplate.java:265)
	at net.sf.saxon.instruct.CallTemplate.processLeavingTail(CallTemplate.java:289)
	at net.sf.saxon.instruct.Block.processLeavingTail(Block.java:619)
	at net.sf.saxon.instruct.Instruction.process(Instruction.java:93)
	at net.sf.saxon.instruct.ElementCreator.processLeavingTail(ElementCreator.java:301)
	at net.sf.saxon.instruct.Block.processLeavingTail(Block.java:619)
	at net.sf.saxon.instruct.Instruction.process(Instruction.java:93)
	at net.sf.saxon.instruct.ElementCreator.processLeavingTail(ElementCreator.java:301)
	at net.sf.saxon.instruct.Block.processLeavingTail(Block.java:619)
	at net.sf.saxon.instruct.Instruction.process(Instruction.java:93)
	at net.sf.saxon.instruct.ElementCreator.processLeavingTail(ElementCreator.java:301)
	at net.sf.saxon.instruct.Block.processLeavingTail(Block.java:619)
	at net.sf.saxon.instruct.Instruction.process(Instruction.java:93)
	at net.sf.saxon.instruct.ElementCreator.processLeavingTail(ElementCreator.java:301)
	at net.sf.saxon.instruct.Block.processLeavingTail(Block.java:619)
	at net.sf.saxon.instruct.Instruction.process(Instruction.java:93)
	at net.sf.saxon.instruct.ElementCreator.processLeavingTail(ElementCreator.java:301)
	at net.sf.saxon.instruct.Block.processLeavingTail(Block.java:619)
	at net.sf.saxon.instruct.Instruction.process(Instruction.java:93)
	at net.sf.saxon.instruct.ElementCreator.processLeavingTail(ElementCreator.java:301)
	at net.sf.saxon.instruct.Block.processLeavingTail(Block.java:619)
	at net.sf.saxon.instruct.Instruction.process(Instruction.java:93)
	at net.sf.saxon.instruct.ElementCreator.processLeavingTail(ElementCreator.java:301)
	at net.sf.saxon.instruct.Block.processLeavingTail(Block.java:619)
	at net.sf.saxon.instruct.Instruction.process(Instruction.java:93)
	at net.sf.saxon.instruct.ElementCreator.processLeavingTail(ElementCreator.java:301)
	at net.sf.saxon.instruct.Template.applyLeavingTail(Template.java:229)
	at net.sf.saxon.instruct.ApplyTemplates.applyTemplates(ApplyTemplates.java:354)
	at net.sf.saxon.Controller.transformDocument(Controller.java:1849)
	at net.sf.saxon.TransformerHandlerImpl.endDocument(TransformerHandlerImpl.java:144)
	at org.apache.cocoon.xml.AbstractXMLPipe.endDocument(AbstractXMLPipe.java:56)
	at org.apache.cocoon.transformation.TraxTransformer.endDocument(TraxTransformer.java:586)
	... 58 more

The Apache Cocoon Project