Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 188)

Brevs. 32 (PN 188), Nasjonalbiblioteket. Datert 1901. Brev til Andreas Aubert

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_55495A00001

    
    Kjære Dr. Andreas Aubert!


    Jeg vil gjerne få Greie
på om Schou er villig
til at erklære «Skrig» for
værd 600 Kr. eller at han
i Tilfælde af Auktion vil
tage det for denne Pris –
Dette blir jo selvfølgeligt
ikke Tale om nogen Auktion
men denne Erklæring vil
kunne skaffe mig  …  nogle
Penger, jeg høilig tiltrænger.

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_55495A00002
    
2)


    Jeg er efter disse flere Års
Sygelighed bl …  kommen
en Smule ud af Tralten –
Mine Venner i Berlin og Paris
er for det meste væk
Jeg må altså begynde forfra –
Jeg skal have her en Udstilling
om i Februar og kan til da
{ … }intet vente mig – Nu
{N}nok derom – De skjønner
det er vigtigt – jeg har leiet
et deiligt Atelier og er
i udmærket Arbeidshumør
men er i Løbet af 8 Dage
uden en Skilling – Vil De


    
    Adresse: Lützowstrasse 82, Berlin

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_55495A00003

altså hvis De har fået
Schous ord på at gå
med på dette – telegrafere
dette til mig
– og vil De
{ … }hvis dette ikke er ordnet
telegrafere til ham derom
og derefter til mig så skal
jeg siden ordne {u}Udgifterne
med Telegraferingen –

    Schou De behøver jo ikke
at forklare Schou nærmere
herom – da han jo ellers altid
er beredt til selv at give
ud hvilket jeg altså ikke ønsker –
– Jeg kan imidlertid fortælle
Dem at hvis jeg får Schous
Erklæring kan jeg derved

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_55495A00004
    
4)


få udbetalt en Pengesum
som jeg derefter lidt efter
lidt kan betale tilbage –

    – Munthe og Andre har
jo ønsket at Galleriet
skal { … }have med Tiden
en af disse Billeder i Art
med «Skrig» – Jeg skal gjerne
bestemme mig til i Løbet
af et År ikke at sælge
{h … }d «Skrig» eller det lignende
«Angest» som har været
i München og nu repræ-
senterer Norge i Wiener-
Sessesionen
sammen med
Werenskiold og Krohg

    
    Venligst Hilsen  Deres Edv. Munch