Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 239)

Brevs. 247 (PN 239), Nasjonalbiblioteket. Datert 17.3.1935. Brev til Harald Kaarbø
Filologisk kommentar: Noen tydeliggjøringer med grå blyant og svart penn.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56253A00001

    
    Hr Konsul Kaarbø
      Svolvær


    Jeg takker meget for brevene både
fra Dem og fra min niece    Af disse
ser jeg at det går bedre deroppe og
det er jeg gla for –

    Jeg har jo tænkt at skrive lidt
mer men har liden tid

    Jeg ønsker nu blot at poentere
at jeg ikke under nogen omstændighet
kan påta mig nogensomhelst byrde
eller ansvar for hennes barn

    Dette ansvar må forældrene selv
bære og disse må selv treffe
alle bestemmelser med hensyn til
barnenes skolegang og deres skjød‹sel›

    Jeg skal ‹lidt› nærmere komme ind
på mine forhold da min niece ikke
synes at have forstået noget tros mine
mest indgående forklaringer til Dem
og andre som adv Nørregaard og hende selv.
    
    Venlig hilsen
    Deres ærbødige Edvard Munch

Skøien pr Oslo 17-3-35