Frederik Olsen

(1856–1908)
Norsk amanuensis ved universitetsbiblioteket.

Frederik Olsen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 263.   Brev fra Karl Vilhelm Hammer. Datert 09.02.1906. Se s. 1
«For en Tid siden forsøgte hr. Biblioteksama- nuensis Fr. Olsen at faa Dem opspurgt. Det lykkedes, saavidt jeg skjønner ikke. Jeg gjør nu et Forsøg paa at træffe Dem i Anledning af Deres Obl., stor til Rest Kr. 110.– hvortil kommer paaløbne Renter et Omkost. ved Forkyndelsen \forfalden 8/2/ og nu Eksekutionsstævning ligeoverfor mig. Der vil vel kræves Kr.120.– tils. for at klare Papiret helt.»