Edvard Munchs tekster og korrespondanse

Listen inneholder de 18 tekstene og brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1884, enten faktisk, dvs. av Munch selv eller av avsender, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 168. Munchmuseet
Brev fra Bjarne Falk. Datert 06.02.1884
«Det er nu en god Stund siden vi hørte fra hinanden, jeg har jo været syg hele Tiden, saa jeg intet har kunnet bestille; du deri- mod har jo allerede vundet Aner- kjendelse og Ros. – Jeg er nu saa næsten bra, men har endnu ikke begyndt, men det bliver nu ikke længe til. Det skal rigtig blive morsomt, at faa begynde at tegne igjen, naar Som- meren kommer kan du tro jeg skal være flittig. Jeg gaar hele Dagen og ser efter mine Tegninger og holder alt Materialie iorden; jeg l vil begynde hver Dag, men Dagene gaar, uden at jeg har begyndt. Du vilde finde mig»
MM K 897. Munchmuseet
Brev fra D. H. (?) Paulsen. Datert 25.11.1884
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1406. Munchmuseet
Brev fra S. Berg, E. Blix, Departement for Kirke og Undervisnings-Væsenet (og andre stipendier). Datert 26.09.1884
«Herved meddeles, at Departementet af Renterne af Toldkasserer Schäffers Legat for Tidsrummet fra 1ste Juli d. A. til 1ste Juli 1885 har tilstaaet Dem Kr. 500 til videre kunstnerisk Uddannelse.»
MM K 1411. Munchmuseet
Brev fra Christian Krohg, Departement for Kirke og Undervisnings-Væsenet (og andre stipendier). Datert 09.05.1884
«Idet jeg herved tillader mig at anbefale Hr. Edv. Munch til at komme i Betragtning ved Ud- delingen af Renterne af det Schäfferske Legat, skal jeg udtale det som min og mine Collegers Overbevisning, at han er den at de yngste Kunstnere, som paa Grund et sjeldent Koloris- tisk Anlæg og Kunstnerisk Opfat- ning samt Originalitet giver mest Haab og fortjener mest Op- muntring.»
MM K 1412. Munchmuseet
Brev fra Julius Middelthun, Departement for Kirke og Undervisnings-Væsenet (og andre stipendier). Datert 25.04.1884
«Det glæder mig at se af Deres Brev, at De atter er i god Bedring, og beder jeg Dem være ganske ubekymret med hensyn til Legatet!»
MM K 1413. Munchmuseet
Brev fra Julius Middelthun, Departement for Kirke og Undervisnings-Væsenet (og andre stipendier). Datert 16.06.1884
«Det glæder mig at kunne underette Dem om, at De i Nationalgalleriets Bestyrelse igaaraftes, er bleven indstillet som N 1 til 400 Kroner af Toldkasserer Schæffers Legat
MM K 1414. Munchmuseet
Brev fra Julius Middelthun, Departement for Kirke og Undervisnings-Væsenet (og andre stipendier). Datert 31.07.1884
«Da Skjefte igaar spurgte mig naar Legatet kunde ventes ud- betalt, raadede jeg ham til derom at forespørge i Kirkede- partementets Skolekontor, hvorefter han har bragt mig Indlagte.»
MM K 1415. Munchmuseet
Brev fra Eilif Peterssen. Datert 29.05.1884
«Med Glæde skriver jeg Dem en Anbefaling til Deres Ansøgning om Stipendium – gid den kunde hjælpe Noget – thi det er få af de unge Malere deroppe, som jeg synes har fortjent det som Dem. –»
MM K 1416. Munchmuseet
Brev fra Eilif Peterssen. Datert 20.05.1884
«Det er mig en virkelig Glæde at Skrive en Anbefa- ling til Edv. Munchs-An- søgning om Stipendium.»
MM K 4364. Munchmuseet
Brev fra Christian Munch. Datert 29.08.1884
«Herved sendes Dig Kr. 35. – Jeg var saa lei over, at Du ikke fik mer end 5 Kr med Dig; jeg troede du ogsaa havde faaet noget af Tante. Jeg og de andre har ventet saa paa efterretning fra Dig – har været en Del ængstelig for Dig, men haaber, at Alt er vel. Vær endelig forsigtig. Igaar kom en udmærket statelig og pæn Mand ind til os, som jeg ikke accurat \med det samme/ men dog snart gjenkjendte, men»
MM K 4982. Munchmuseet
Brev fra Christian Munch. Datert 05.06.1884
«Gerhard Munthe var her- nede og spillede Croquet med nogle Damer og Officerer 2 Pintsedag. Han boer nær ved Norderhovs Kirke, men reiser nu hjem, da hans Fader desværre er daarlig og venter ikke andet end at vandre herfra. Hans Moder er ogsaa daarlig; har havt Slag. Jeg har skrevet til min gamle Ven, som jeg er glad for jeg har gjort.»
MM N 731. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1881–1889
«Vel ankommen …  og føler mig ganske bra heroppe. Det er deilig luft dog endel vind. – Send op snarest malersagerne: de to rammer som jeg talte om samt mindst 2 tuber hvidt a 1 kr. og»
MM N 732. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1884
«Buxerne er ikke ankomne Har du givet skrædderen ordentlig adresse?  …   …  Pakken med malersagerne var  …  ikke adresseret til Helgelandsmoen men blot til Skjær{l}dalen hvilket ikke er tilstrækkelig. Fiskesagerne kan vente til {a}Andreas ka kommer op bl bed ham dersom han ønsker at fiske heroppe at anskaffe sig»
Brevs. 518 (PN 303). Nasjonalbiblioteket
Brev til Olav Paulsen. Datert 14.12.1884
«Tak for Brevet Du ensomme deroppe – Hu hvor ensomt og koldt det må være deroppe. Jeg synes jeg hører vinden ruske i den store den bygning (Den må være stor) så det knager. Og så disse forbistrede timerne – Ja det skulde været mig Jeg forstår ikke hvordan jeg kunde jeg k have holdt det ud. Men det er jeg m jo meget som må gå når man er nødt dertil. Gid det nu må blive noget af med { … }salonlegatet ja det»
PN 858. I privat eie
Brev til Olav Paulsen. Datert 1884
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 867. Ukjent
Brev til Olav Paulsen. Datert 1884
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1070. Riksarkivet
Brev til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement. Datert 15.4.1884
«Idet jeg herved ærbødigst ansøger det høie Departement om en Portion paa 400 kroner af det Schjæfferske Legat, skal jeg tillade mig at anføre, at min Faders Omstændigheder er saa indskrænkede, at det Lidet, han formaar at afse til min Uddannelse som Maler, er aldeles utilstrækkeligt. Det vilde derfor være til væsent- ligt Gavn for min kunstneriske Udvikling at erholde det Ansøgte. Jeg har nu i omtrent 3 Aar freqventeret den Kongelige Tegneskole og ved Siden deraf arbeidet paa egen Haand – dog i den seneste Tid under Velvillig Veiledning af en ældre Kunstner. –»
PN 1306. I privat eie
Notat. Datert 1884
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]