Munchmuseet, MM K 298

MM K 298, Munchmuseet. Datert 16.04.1912. Brev fra Thorolf Holmboe, Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Christiania
16/4-1912    Kjære Munch.


    Før opgjøret sendes Dig for
Dit salg i Wien haaber vi
Du tilgir komitéen at den
anmoder Dig – som den der har
solgt mest dernede om et
velvilligst bidrag af kr. 150.
til dækning af dens under-
skud paa ca. 300 kr. Th. Holm-
boe
, der har solgt for 1200
kr. yder 100 kr. til dette øie-
med. Komiteen vil nødig be-
skatte Sohlberg, som vistnok
har solgt for kr. 1800, da han
lever i økonomisk vanskelige
kaar. Det vilde for de fleste
af komiteens medlemmer

 

      

være umulig at yde no-
get bidrag til dens underskud,
hvorfor den vilde være Dig me-
get taknemmelig, ifald Du
istedet for kr. 3610,35 for Dine
to solgte billeder vilde være
saa elskværdig at modtage
kr. 3460.35.

    Komiteén har endnu ikke
faat opgjør fra Kobberstik-
samlingen
for dine til den-
ne solgte grafiske arbei-
der. – Dette kommer imid-
lertid med det aller før-
ste – ligesom vi snarest ven-
ter en afgjørelse fra Wiens
Stattgalleri
med hensyn

 

      

    til Dit billede «gade i Kra-
gerø», et salg som vi sikkert
haaber vil gaa i laas og hvor-
ved komiteen blir istand til
at tilbagebetale Dig de 150.
kr., som den nu paa dette
tidspunkt ser sig nødt til
at andrage om.

    
    Med venlig hilsen
for Wienerkomiteen

    Th. Holmboe
Jens Thiis