Munchmuseet, MM K 812

MM K 812, Munchmuseet. Datert 01.10.1908. Brev fra Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Harald Nørregaard
Høiesteretsadvokat.
Kirkegaden nr. 8 III.
Telefon 3281.


    
Kristiania den 1-10-1908    Kjære Munch


    Tak for samværet i Gøteborg, som ogsaa for mig var meget behagelig.
Naar jeg ikke senere har skrevet til dig, er det fordi du ikke har opgit
nogen adresse i dine breve, som er skrevet paa forskjellige restaurationer .
Det var kjedelig, du ikke likte lægen paa Hornbæk, men jeg er enig med
dig i, at naar du ikke har tillit til ham, bør du ikke gi dig ind under
hans behandling. Men derfor behøvet du jo ikke fra «skilleveien» at
gi dig ind paa den farlige ranglebane i Kjøbenhavn. Dine breve viser
ogsaa at denne rangel ikke har bekommet dig vel. Din frygt for at
der er kræfter i bevægelse for at putte dig ind i en sindssykeanstalt er jo
nemlig bare sykelig hjernespind, forsterket ved følgerne av alkoholmisbruk.
Jeg ser, du ogsaa har skræmt Jens Thiis, som sendte mig et meget be-
kymret brev i sakens anledning.

    Jeg synes, din plan om et landophold er utmerket, og særlig tror jeg,
hvis du ikke vil søke en nerveanstalt i Tyskland \eller Schweitz/, det vilde være heldig for
dig at komme op i nærheten av doktor Wefring med én gang. Vil du
i tilfælde selv skrive til ham, eller skal jeg gjøre det for dig? Opgiv mig
i saa fald hans adresse.

    Jeg har idag været i Folkebanken og hentet det bilde du har været
saa elskverdig at forære mig. Det var mørkt og stygt deroppe; men jeg
fik dog indtryk av at bildet er prægtig, og jeg er dig overmaade taknem-
melig for din vakre gave!

    
    Skriv snart igjen!
    Din
Harald Nørregaard