Munchmuseet, MM K 924

MM K 924, Munchmuseet. Datert 18.01.1913. Brev fra Ludvig Ravensberg.
Filologisk kommentar: Brev fra Marna Aall Marcelli til Ravensberg, sannsynligvis videreformidlet til Munch av denne.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære herr Ravensberg.


    Min mand ber mig
skrive til Dem og be
Dem om det ikke kunde
være mulig at De sendte
(lånte) 4–5 av Deres
gravurer av Munch ned
til utstillingen i Rom.

 

      

    Han vilde så gjerne
Munch skulde være
litt godt representeret.
Hvis dette er umulig
kunde De da ikke
snarest, da det alt
er sent, sætte min
mand i forb. med
Munch. Dette er jo
ikke en privatmand
men en offentlig
utstilling og har
alle garantier, så
Munch skulde ikke

 

      

for anden gang gjøre
triste erfaringer om
Italien.

    Billederne kunde
sendes uten ramme,
hvad man vil besørge
påsat dernede av
utstillingskomiteen,
og de ¾ parter av
utlæggene (for de ind-
budne
) blir betalt,
så det dreier sig kun
om nogle øres utgifter.

    
    Med de hjerteligste
hilsener og ønsker om

 

      

    
    
    alt godt for Deres
helbred, kjære herr
Ravensberg og med
bøn om snarest svar
– på min mands
vegne

    Marna Aall Barricelli.

Rosenborggt. 3.
Kr.iania 18-1-13.