Munchmuseet, MM K 1397

MM K 1397, Munchmuseet. Datert 13.10.1942. Brev fra A. G. Butenschön, Dreyers Forlag.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Dreyers Forlag

    
OSLO den 13. oktober 1942.


    Maleren Edvard Munch,
    Skøien.


    Vi skriver til Dem idag, ikke for aa mase paa Dem, men
for aa prøve om det var mulig aa finne en ordning som De synes
De kan gaa med paa uten videre betenkeligheter.

    Vi skulde nok allerede for lenge siden ha henvendt oss
til Dem om disse spørsmaal før vi i det hele tatt satte vaart
store arbeide i gang. Naar vi ikke gjorde det, var det for ikke
aa bry Dem med alle problemene som melder sig naar man skal for-
berede et slikt verk – vanskeligheter med utvalg o. s. v.
Mulighetene i saa maate var jo for tiden sterkt begrenset, det
viste sig at praktisk talt alle Deres billeder her i Oslo var
evakuert. Vi var glad ved tanken paa aa kunne bruke de to gode
klisjeer «Pikene paa broen» og «Fruktbarhet», som allerede forelaa
fra gammel tid og som vi maatte gaa ut fra De hadde tillatt re-
produksjon av, idet subskribsjonsinnbydelsen til det verk av
Thiis de tilhørte, allerede var sendt ut fra forlaget (Swanstrøm)
paa det tidspunkt dette gikk inn. Det tredje billede blev hent-
et som et representativt utsnitt fra deres store verk i «Freia-
salen», og vi følte oss saa sikre paa at De vilde godkjenne vaart
forslag her. Vi tenkte at det greieste maatte være for Dem aa
vente til der forelaa ferdige prøver fra vaart trykkeri paa dis-
se billeder, om vi saaledes – tross forholdene – saa oss i
stand til aa faa reprodusert. Vi forstaar nu at dette var en
mindre korrekt fremgangsmaate og vi ber om undskyldning, hvis De
synes vi har handlet for meget paa egen haand. De faar skrive de
paa uerfarenhetens konto. Vi er unge mennesker her i forlaget,
med store maal, men med liten erfaring.

    Dette verk – som det er nedlagt et betydelig arbeide i –
er et virkelig løft for vaart lille forlag. Som ansvarlig chef
er det min plikt aa prøve alt for aa finne en vei De kan god-
ta ut av de vanskeligheter som er opstaatt. Vi vil gjøre alt
hvad der staar i vaar makt for aa tilfredsstille Deres ønsker og
i den forbindelse vil jeg be om jeg kan faa komme ut og tale
noen ord med Dem, slik at vi kunde komme til enighet om det som
her blir riktigst aa gjøre.

    
    Ærbødigst
    Barthold A. Butenschøn