Munchmuseet, MM K 1594

MM K 1594, Munchmuseet. Datert [??].06.1893. Brev fra Johan Rohde.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Hotel Victoria
d. VI – 93.


Tönning
Schleswig.
    Kjære Munch!


    Tak for Deres Brev, at jeg ikke har svaret
Dem før ligger i, at jeg har forladt Kjøben
havn og ligger paa Landet i den lille By
Tönning ved Slesvigs vestkyst.

    De skriver mig til, at De Tænker paa
at Tage paa Landet — De skulde Tage
herop. Tönning ligger 4 Timers Jernbane
kjørsel fra Hamburg; ligner en gam
mel hollandsk By. Eiderfloden strøm-
mer her forbi og Vesterhavet ligger ikke
langt herfra – Tænk lidt over det; det
var meget morsomt, om vi kunde bo
sammen.

    De vilde gjerne vide, hvad jeg synes om
Deres Udstilling – ja det er jo vanskelig
i et Brev at sige, hvad man mener om
en Produktion saa stor som den udstillede
– jeg skal forsøge med et Par ord at

 

      

fr hæve fremhæve det Indtryk den gjorde
paa mig, og naar vi saa om forhaabentlig
ikke meget lang Tid træffes, da kan vi
tale udførligt om Sagen.

    I det hele synes jeg godt om Deres
Arbejder.

    En Del synes jeg er udmærkede
fr. Ex et stort Billede med en syg Pige
i en Stol og et aabenstaaende Vindu;–
dette Billede gjorde et stærkt Indtryk paa
mig. Ligeledes finder jeg at en stor del
af de norske Landskaber Aften- og Nat-
billeder med og uden Figurer var ud-
mærket smukke; de tiltalte mig meget.

    Derimod var jeg absolut uenig med Dem i
at finde Deres symbolistiske Billeder, som
De omtalte i et af deres Brev, for nogle af
de bedste. Et Billede som det med Hovedet
paa Vandet og Svanerne finder jeg meget
daarligt – jeg ved egentlig ikke, hvad De har ment
dermed. . Billedet med den unge Mand
og den røde Aftenhimmel synes jeg heller

 

      

ikke om.
    En Ting der undrede mig var, saa forskjellige
Deres forskj Billeder vare.

    En Række af dem, hvortil nogle Sujetter var
hentede fra Christiania nogle fra Frankrig
(Paris) vare egentlig i sig selv udmærkede,
med de forekom mig saa stærkt paavirkede
af Claude Monet, at de interesserede mig
mindre.

    Jeg synes i det hele taget, at Deres Begavelse
ligger i koloristisk Retning, De er tillige
som maler meget sund og robust, noget
som tiltaler mig, og som vi savner en Del
herhjemme.

    Som sagt jeg havde megen Fornøjelse af Deres
Arbejder, kunde meget ønske, at vi kunde komme
til at tale sammen om dem.

    Jeg vilde ønske, at vi kunde komme til at
bo sammen en Sommer; jeg troer, at jeg
kunde lære meget af Dem.

    Kjedeligt at De ikke kom til Kjøbenhavn.
Den frie Udstilling havde desuden en saa

 

      

Fortrinlig Samling af Arbejde af van Gogh
og Gauguin, at De kunde være tjent
med at se dem

    Hvis dette Brev nu naar Dem nogensinde,
send mig da et Par Ord og lad meg blandt
andet vide, om De ikke ligesaa godt kunde
ligge heroppe som et andet Sted –

    
    En venlig Hilsen
fra
 Deres
Johan Rohde    Adr Hotel Victoria
    Tönning
    Schleswig.