Munchmuseet, MM K 1854

MM K 1854, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Adolf Paul.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    B.B. Munch!


    Jag har förlorat
din adress, och om du ej sänder
mig den snart, så säljer jag dina
teckningar. Dessförutom, kunde
du låta mig få en aning om hvor
resan gick, hvad Stahu gör och
hvad för åsigter du har om
stillingen. Lefve det rene flag!
och det dubbelrenade brännevin!

    Strindberg har fått en flicka,
sitt qvinnohat trogen. För mig
dryper alla mina blifvande barn allverdens
väg, till stor skada för menskligheten.
Hvad göra dina? Helsa mina fiender
– undantagandes de litterära byteshand-
landena – jag mener de som

 

      

låtit rekrytera sig i ‹fru›Ola
Hansson
s frälsningsarmé.

    
    Välkommen tillbaka hit, –
    Din tillgifne
Adolf Paul.


Am Circus 12a
Onsdag