Munchmuseet, MM K 4138

MM K 4138, Munchmuseet. Datert 07.06.1914. Brev fra Richard Bergh, Nationalmuseum Stockholm.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Saltsjö–Storängen
den 7 Juni 1914    Käre Edvard Munch!


    Jag blef så glad, då jag en dag
kom upp i Nationalmuseum och
fick se ditt porträtt af Helge Rode
däruppe. Det skall bli en pelare
när jag, som jag hoppas, i en
snar framtid får ordna den
norska konsten i en stor öfver-
ljussal. Men jag behöfver en
pelare till för att kunna
bygga upp den norska konst-
afdelningen som jag vill och

 

      

derför ber jag dig: sälj icke
Jappe Nielssens porträtt
, om
du kan låta bli det!!

    Jag behöfver detta porträtt
som motstycke till Helge Rode
och jag litar på ditt visade
intresse, att \i framtiden/ låta oss få det
hit. Sedan vill jag försöka
få några andra verkligt
goda saker af dig och andra
norrmän, så skall Norge bli
riktigt stiligt här – Det är
ett af mina hufvudintressen,
kan du förstå.

    Jag kan nu inte tänka annat
än att jag blir chef för

 

      

Nationalmuseum nästa år i Feb-
ruari. Jag har nu fått ordna
den italienska afdelningen i
några nyrestaurerade rum
och den har haft stor
succés. Annars håller jag
mig tillsvidare blygsamt i
bakgrunden. Men jag planerar
mitt blifvande arbete.

    I Juli kommer jag till Kristi-
ania – Det skall bli roligt
att se din konst där och
den norska konsten på utställ-
ningen i allmänhet.

    Roligt vore ochså att råka

 

      

dig, om det finns möjlighet
till det. Herrligt om du
får göra dekoreringen i Uni-
versitetet
! Det gläder vi oss
alla åt här –

    
    Hjertlig helsning
    vännen
Richard Bergh.