Munchmuseet, MM K 4141

MM K 4141, Munchmuseet. Datert 16.10.1916. Brev fra Richard Bergh, Nationalmuseum Stockholm.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Öfverintendenten och chefen
för
NATIONALMUSEUM.
Stockholm.


    
Stockholm den 16 Okt 1916    Käre Edvard Munch!


    Tack för ditt bref i dag. Me-
ningen med mitt kortbref var
endast att fråga dig, om du
ville vara hygglig och låta mig
få vänta med betalningen af
de återstående 3.000 Kronorna
till den norska utställningen i
vår? Jag hade nemligen lofvat
Vasteson att betala dessa innan
årets slut, men måste då taga
af mina egna pengar, då museet
i närvarande stund inte har
ett öre som kan användas för annat
än svensk konst. Till den norska
utställningen skola vi däremot
ha pengar. Men jag vill inte

 

      

alls afstå från taflan, då lånar
jag hellre pengarna. Taflan håller
jag för min del förfärligt mycket
af och har saknad den otroligt
dessa dagar i min atelier, där den
lyste som en sol. Jag har sedan
för länge sedan utsett plats åt
taflan i den nya norska salen
som skall inredas under 1917.
Den taflan och porträttet af Helge
Rode
äro de färgfläckar jag
har till utgångspunkt för hela
anordningen af den blifvande
norska afdelningen och jag
hoppas att kunna få ett par
ting till af dig för denna
innan anordningen börjas.

    Dr. Axel Gauffin – som skall
bli Georg Göthes efterträdare
med det snaraste – såg «Piken
på Sengkanten» ute hos mig

 

      

och blef mycket förtjust i den.
Gauffin tillträder sin befattning
antagligen före 1 Januari, så
att efter den tiden har jag säker
majorität i nämden för taflan.
Derför vill jag naturligtvis inte
afstå från en sak, som jag i
den grad håller på. Du skall
derför inte bedja Vasteson sända
mig de 3.000 Kr. åter. Kan
jag inte få vänta med de åter-
stående 3.000 till norska ut-
ställningen eller åtminstone till
10 Januari, då Gauffin säkert
är chef för målningsafdelningen
och 1917 års anslag finnes tillgäng-
ligt, så skall jag betala före
årets slut – Jag ville bara
fråga – och frågar ännu?
Jag begär det som en ren
tjenst af dig förstår du.

 

      

    Jag hoppas att du kommer
hit i dagarna – såsom du
skrifver och att vi då få
talas vid. Kom med
Thiis som skall vara här
den 24. Okt. Det vore
roligt!

    
    Hjertlig helsning
    Din alltid tillgifne
Richard Bergh.