Munchmuseet, MM K 4317

MM K 4317, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Kunsterklubben "MANES", J. Heuc, Stanislav Sucharda.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
SPOLEK MANES VPRAZE

    
    Højstaerede Herr


    Ved Lejlighed af
Secessions-Udstillingen i Wien har vi havt den Lykke
at see Ders smukke Vaerker. Og disse har vaekkt
hos os en saadan Interesse at hermed opvaagnede
i os en Laengsel at kunne foranstalte i Prag en
udførligt Udstilling af Deres Billeder, og det i Pavillo-
nen, som var bygget for en Kollektivudstilling af Billed-
huggeren Rodins Vaerker, hvilken Udstilling var med
Undtagelsen af Paris den første og talrigeste – thi den
indeholdt 157 Numre. Dens Katalog tillader vi os
at sende Dem med det samme.

    Vi beraaber os paa den personligt Forhandling
som vor Delegat, H. Hugo Kosterka, hvilken nylig
(Sondag den 28. August S.A.) har havt den Aere at tale
i Kjøbenhavn med Dem, højstaerede Herr, har gjort, og
beder Dem, De vil os gjøre den Aere og sende os en riigt

 

      

Kollection af Ders malede Vaerker, men også Blade af Ders
Originalgrafik, hvilke alle skal fremstille en Kollection
representerende Ders Konst, som i Nutildags-Konst har en
saa fremragendt og saa vaegtigt Position.

    Udstillinger af H. Rodin, af modernt fransk Konst
af «Worfsweder» og andre, som vi ennog har foranstaltet, an-
føres her som Vidnesbyrd om vor Forenings alvorlige Konstbe-
straebelser. Vi henvender os derfor til Dem, højstaerede Herr,
med Tillid og haaber, De vil ikke bortvise vor Bøn.
I bekraeftende Fald tillaar vi os aerefrygtsfuld at bemaerke,
at ogsaa de i Wien udstillede Vaerker kan atter blive her
udstilled som for de videre Kredse ukjendte, og at vi alle med
Udstillingen forbundne Udgifter selv betaler og alle de hermed
forbundne Arbejder overleverer til Ders locale Spediteur paa vor
Regning.

    Vi beder om Undskyldning, naar vi forudgaar i disse
Enkeltheder, men det er skeet kun derfor at De overbevises at De
vil blive skaant fra alle Ulejligheder.

    Skal De, højstaerede Herr, vaere vor Onske velvillig og skal
det lykkes os at kunne foranstalte Udstillingen af Ders smukke
Vaerker i Prag ennog i denne Høst t.e. maaske i Begyndelsen af
November d.A. bliver vor Glaede fuldstaendigt.

    Vi glaeder os paa Ders højstaerede snarlige Underretninger
og beder emodtage Udtryket af vor Højagtning og Hengivenhed.

    
    I Navn af «Konstnerklubben Manes» i Prag
Presidenten.      Secretaeren.
St. Sucharda      J. Heuc