Munchmuseet, MM K 4370

MM K 4370, Munchmuseet. Datert 24.11.1889. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring


    *‹Tenk fra Dewold kom der
vel  …  vexler hos den Bankier
paa hvem Anvisningen lyde›

    
    Kjære Edvard!
Søndag 24de November 89.


    Vi vente nu hver Dag på at
høre noget fra Dig, – men
vil ikke vente med at skrive,
da Du muligens kunde være
i nogen Pengeforlegenhed. –*

    Inger skulde igaar vexle med
Bankieren – og \jeg/ tænkte da
at sende Dig som før i
Pengesendler, – men saa raa-
dede Bankier Hencker hende
til at tage en Anvisning
istedenfor Francs, da dette skul-
de være lettere og billigere
for Dig. – Du greier
det vel, – Du kan, om Du

 

      
    2

vil først tage ud 100 francs
og lade det andet staa saa
længe –

    Du faaer snart skrive Lidt, –
Smaapigerne var idag, efterat
vi kom fra Kirken (Munkerud Kapel)
paa Stationen, da vi tænkte at
der skulde komme noget fra Dig, –
– men der kom altsaa intet.
– Vi lever her Hauketou
i al Stilhed og Ro, – men jeg
hører ingen yttre noget Savn
af Byen, – Inger har begyndt
hver 14de Dag at spille med Frk
Goplen
. – Andreas gaar sin vanlige
Tur hver Morgen til Byen, 3 Gange
om Ugen over Egeberg, – han
har Morro af det siger, skjønt
vi andre synes det er en over-
dreven Spadseren, han bliver
mager under det; – men ellers
er han frisk. – Papa er deri-
mod en Indesidder, spadserer
paa Verandaen til Motion. –
x

 

      
    3

han er frisk, Smaapigerne og.
Nu for Øieblikket ere Alle
læsende, – Papa og Inger sidder
inde i den stor Stue, som
ligner seer gammeldags ud,
vi ha faaet ny Hængelampe
og Bordteppe, jeg troer nok Du
vil finde den hyggelig, mange
Malerier paa Væggerne, og de
tager sig godt ud her, Stuen
er saa stor. –      Det er så
underligt at tænke på, at Du
lever og ferdes i det brogede Paris,
– Udstillingen har jo nu taget
sin Ende, – der var jo en saaadan
forfærdelig Trængsel. –

    Doctor Nessen vil have
Orginalen, fortalte Frøken Vang, –Inger
var iforgaars paa Gunnar Bergs Udstilling
af Nordlandsbilleder – , – der hørte hun
at Wærenskjold havde udtalt sig saa
svært fordelagtig om dit Maleri hvide
Dame ved Stranden, – for Tiden er Bille-
det kommet til Eilef Petersen, – det
mindre Billede har vi her hentet. –

    Det er nu Auction over Billeder

 

      

fra Høstudstillingen, – det er godt
Du ingen Malerier har der, – det
er kjedelig med de Auctioner. –
Chr. Krohg kommer med en ny Bog «En
Duel». –

    Dine Malerier er komne vel frem her
til Hauketou, allesammen. «Betzy»
fik jeg godt rullet sammen,
ligesaa ogsaa «Inger» og «Bødcker» –
to Sider af Blindrammen, lod
jeg sidde, saa de blev rullet
støt og godt, det var den bedste
Maade –

    Veiret har ogsaa her været deiligt; \og mild/
i Byen har Taagen været saa for-
skrækkelig. – Værelserne ere saa
meget varme allesammen. –

    Kjære Dig skriv nu snart!
    Katten gjør Rabalder, den leger
med den gamle gjorte Mus, – forre-
sten kommer den jævnlig triumferende
op med levende Mus; – jeg faaer
nu slutte for iaften, jeg haaber
dette Brev træffer Dig frisk og
vel tilmode. –
  Papa, Andreas
og Smaapigerne hilser,
 Din heng.
K. Bjølstad