Munchmuseet, MM K 4388

MM K 4388, Munchmuseet. Datert 02.12.1890. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
2den December    Kjære Edvard!


    Tak fordi Du oftere skriver, idag
fik vi dit Brevkort d. 25., – det
har altsaa været en lang Tid
underveis. – Det er godt, at Du
er forsigtig; – og at Du har
bestemt Dig til at blive der,
til Du bliver stærk; – – det
er saa trygt det. –

    Nu har Du faaet Auberts
Kritik, og hvad synes Du
om den? enkelte Udtryk
kunne været anderledes bedre,
«Selvoptagenhed» havde jo
været saa meget bedre \end Selvtilbedelse/, og
der er ogsaa protesteret deri-
mod disse Udtryk: – Ellers
er den hele Opsats saa vel-
ment og saa fuld af kjærlig
Interesse; –

    I Søndags kom Paulsen,
han var meget hyggelig, han

 

      

drak Kaffe her, han maatte see
paa alt, hvad Du havde gjort, var
i alle Værelser. – Og saa talte han
om de første Tider, da han for gjorde
dit Bekjendtskab i Pultosten, hvor-
ledes han da strax havde forstaaet
Dig. – –

    – Luzi sidder nu paa Bordet
lugter paa Brevet dit, det er nok
sent, Inger har lagt sig. –
Luften er nu \svert/ mild, efterat
den i flere Dage har været
ordentlig kold, Snøen holdt paa
at lægge sig, – det er saa
bratte Overgange. – Vi have
noksaa jevnligt Arbeide – uagtet
jeg ikke har begyndt med Gutte-
sømmen – og heller ikke sat
Skildtene ud, – men nu maa
det gjøres snart; – Paulsen sagde
at Skildtene ere stilfulde –
– men jeg nøier mig med at
sætte dem i Vinduerne – jeg
troer nok det gaaer alligevel; –
– endog fra Bækkelaget kan

 

      

jeg faar Arbeide, hører jeg. – –
    I Boutikken er der solgt en
hel Del Forklæder, – det er jo
ikke store Fortjenester, men saa
noget. –      Du har nu
ogsaa faaet Brev om Laura, og
at hun kommer hjem, jeg angrede
næsten paa at jeg havde fortalt
Dig det, – men saa havde Du
faaet Brevet om, Bolziusturen
iforveien dette var jo rent felt
galt. – at hun maatte blive
klein efter saadan Fart er veme-
lig. – Mulig er hun nu ved
sit Ophold hos Hedvig blevet mere
grei, og det kan gaa bedre –
– saa faar hun finde sig i noget
Handarbeid; jeg troer ikke det
gaaer an at læse til Artium
for hende, – som ikke er skikket
som Lærerinde. – Forresten faaer
vi see. – Hun kommer til at
Læse med en liden Pige foreløbig.

    Fra Fru Kaarbø havde jeg
Brev for et Par Dage siden meget
venligt, hun vil besøge os, naar
hun kommer nedover, siger hun.
– Hun spørger om vi liker nysaltet
Torsk, hun vil da sende i Januar
en Kasse. – Hende Lærerinden

 

      

for deres Børn er den samme Dame
Du og Inger traf paa Hjalmar Borg-
strøms
Groveconsert. – Hun havde for-
talt at hun havde været sammen med
Eder der til Fru Kaarbø. –

    8de December
Igaar havde vi Brev fra Laura, – det
var det første ordentlige Brev, siden
hun kom til Bies, – Hun er vist rent
forandret, – og er vel tilfreds, – hun
steller i Huset, skal reise paa Besøg
til Pastor Buch i Julen, – Bolzius kommer
derop. – Hun taler ogsaa om sin Fortid
og siger at hun har været saa «styg
og slem» og beder mig om Tilgivelse. –
Du kan tro, vi bleve overraskede af dette
Brev, – for Laura har bestemt sig til at
blive Missionær i China – Du lægger
vist Brevet væk i Forbauselse; – der
er flere som skal drage ud, – men
jeg synes nok det er ondt saa langt
væk og til et saa fremmed Sted. –
Havde det enda været ned til Hanna
Borchevink
(Hanna Wang) paa Madagaskar. –
– – Først nu, (altsaa ved Christendom)
kan man tænke sig, Laura kan blive et
normalt Menneske; – hun har vist været
meget ulykkelig mangengang; – hun er
nu saa freidig. – Men til China
ønsker er det stridt at tænke paa hun skal
drage. – Jeg skal forsøge at bede hende

    Støvlene \Du gav mig/ er vel varme – hold Dig varm paa
Benene, læg Saaler i Bunden paa Støvlene