Munchmuseet, MM K 4394

MM K 4394, Munchmuseet. Datert 05.01.1891. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    – Jeg ved ikke, hvorledes det
gaar med Brevvexlingen vor,
– vi vente ofte gruelig –
saa og ved Juletider – saa
jeg var ganske ængstelig. –
Vi fik Telegrammet dit –
Inger læste det først – hun
blev idetsamme noksaa ræd –
– Du fik sent Svar om
Aftenen, og det var af den
Grund, at Inger reiste ind
til Byen, for vi troede det
skulde svares fra Telegrafsta-
tionen der, men saa var det
fra Lian, – men saa fik

 

      

vi Besked om Assurancen, som
Du allerede har hørt gjennem
Telegrammet. – Hvorfor det gaaer i
Langdrag er at det er i Bergen
Selskabet hører hjemme – og det
gaaer sent med Forhørene; – men
Du er sikker paa dit. – Det
er en noksaa underlig Styrelse
dette. –      Vi ere friske, –
Andreas har aldeles mistet sin
langvarige Hoste, og seer godt
ud. – Inger er rent frisk
i Vinter og er i godt Hold,
jeg er ogsaa frisk – i Julen
var jeg noget medtaget efter
noget formeget Stræv – men nu
er dette ogsaa over. – Du fik
vist mit Brev, samme Dag, Du sendte
Tellegrammet? – Luzi ligger paa
Brevet og seer paa Skrivningen, den
er som sædvanlig til Hygge for
os. – Intet Nyt. – Nydeligt

 

      

Juleveir – Inger og jeg var en lang
Tur Nytaarsdag – saa nydeligt
som det da var her i Nordstrand.
Værelserne ere gode, isærdeleshed
det vi har, – som er aldeles lunt
og idag solvarmt, – hvor jeg
skulde ønske Dig et saadant i
Vinter. – Vi koger Kaffen paa
Kakelovnen, Ingers Seng staaer
lige ved, saa hun bare slaaer
af en Fyrstikke om Morgenen
og tænder i de færdiglagte Fliser.

    – Vi hører intet fra Laura,
hun er vist optaget af Bolzius
der for nærværende er hos Bies.
Markus vil intet have med ham
at bestille, – uagtet Kvinderne
nok vil have ham under hans
Behandling. – Laura bliver
altsaa indtilvidere paa Thoten,
hun har vist godt af det,
der kommer mange Fremmede.
– Luzi sætter sig ganske over –
Brevet, Inger og Andreas sidder

 

      

og læser Aviserne. – Igaar havde
vi Besøg af Gaarders. – Helene Gaar
der
har søgt Angelske Legat og har
faaet det, hun bruger det til sin
Uddannelse i Kjøbenhavn hos
Krøyer siger hun, – mon hun
bliver optaget; – De spiste
Middag \hos os/, fik Torsk og Kjødbud-
ding. –      Nu venter
vi snart en Kasse med Fisk
fra Svolvær. – –

    Gid nu dette Brev ville træffe
Dig frisk og vel tilmode; det
har sagtens været en svær Vin-
ter for Dig – men saa kan nok
den øvrige Del blive god,
Gud give det – –

    
    Andreas Inger hilser Dig meget
    Din hengivne Ta Karen Bjølstad.

5 Januar 1891