Munchmuseet, MM K 4437

MM K 4437, Munchmuseet. Datert 07.01.1906. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nordstrand
Søndag 7de Januar 1906    Kjære Edvard!


    Tak for Brevet! hvor det er
godt at høre, at Du har det
godt, at Du er heldig med dit
Opholdsted. Det seer jo saa nydelig
og sundt ud der efter Prospektkortene.
Og saa, at Du lever, som Du
vil roligt og \kan/ faa tage Hensyn til
din Helbred. – Det er saa deiligt
at vide, at Du er midt i
blandt Folk som forstaaer at sætte
Pris paa Dig, at Du feires
i Weimar – Selskabslivet,
det er nok ikke for din Helbred.

 

      

    I denne Uge har det seet truende
ud med Hensyn til Krig; jeg har rigtig
været ængstelig – det ville være saa
felt, dersom det skulde bryde løs,
mellom disse to Naboer, – jeg synes
det var saa ondt for din Skyld og,
som nu har det sa roligt og godt
i Tydskland og som baner Dig saa \sikker/godt
Vei der. –      Den Rædsel vi havde
i Sommer for Krig sidder endnu i mig,
saa bare Tanken paa Krig bringer
Uro. Nu har jeg læst «ned med Vaabnene»
af Bertha von Suthner, og hvad hun skil-
rer f Ex Barrikader af lig hvorfra der stikker
frem Armer og Been levende bevægende, altsaa
– – – det er for felt at dvæle ved, –
Krig er en Umulighed for Civilisationen.

    Haaber da at denne Conflict
bilægges. – Du har vel hørt meget
derom; det er vist svert spændt. –
– Og Svenskerne, som endnu føler
sig saa forurettede, det blier vel

 

      

bedre med Tiden. – Og saa blier
det vel bedre her og med Snobbe-
riet, der er jo meget at ærgre sig
over, – for nu skal der indsamles
til Kroningsgave landet rundt. –
Kongeparet skjæmmes aldeles bort, –
og faar de selvfølgelig ingen For-
pligtelse til at støtte her og der
hvor det trænges, de har jo nu alle
rede vist en \saadan/ Knaphed. –
\Indsamling til/ Akerhus Restauration skulde jo nu
til og Kongen burde jo her sætte
sig i Spidsen, for at faa Følge
efterpaa, for saa gaaer det jo til. –
– Du har vel læst om Mikkelsens Gave
og Haakonhallen, der har fulgt en
Hale efter ad Riger, som aabner
sine Punge og det er jo bra, om
det end er pudsigt, at det skal til.

    Tak skal Du have for Foræringen
af 100 Kroner som Du gjennem Dr
Linde
vil sende os, det var svert

 

      

snilt, Inger har fortalt det til Laura,
da hun var der paa hendes Fødselsdag, og
det blev hun oplivet ved, – hun sendte
mig Kortet hun havde faaet fra Dig, det
ser jo nydelig ud Bad Elgersburg med
sine Kirker og hyggelig Huse i Haver. –

    – Inger skal reise bort til
Huset dit til Vaaren og gjøre som
Du ber om plante paa Nordsiden, –
og \saa/ stelle til Haven, – og saa kommer
vi da til at nyde godt af den med
Bærene og Frugten iaar. –      Det
er godt at vide at Du har det
bedre nu i Tydskland; – at saa
passer bedst for Dig nu! –
Du kan tro, Rødvin Du sendte mig
kom godt til, – jeg trængte nettop
Styrkelse efter Sygdommen, saa den har
været mig den bedste Medicin og taer
– jeg \den/ hver Dag regelmessigt. –
– Inger er borte i Besøg idag, saa jeg
sidder alene, – nu har vi faaet Snee,
den, som længe har været ventet paa, saa
nu seer det nydeligt ud,
  mange hjertelige
hilsner      
 Din heng. Karen Bjølstad