Munchmuseet, MM K 4454

MM K 4454, Munchmuseet. Datert [??].[??].1906. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Vi har læst dit Indlæg, det
var da en udmærket skrevet
grei og klar Fremstilling, –
Alt er saa indlysende, –
saa de mest ildesindede
maa tie. – Det var mærkeligt
at Du kunde faa skre{t}\v/et en
saa roligt, for saadan Affaire
maa da virke. – {Nu}\Du/ maa
see at styrke Dig med meget
god Lax og god Mad, –

    Komisk det er  … \at/ see, hvor
de Danske er tilbage i Tiden,
– det er jo Kritikker i Lighed
med de gamle i Aftenposten,

 

      

men saa er der vel i andre
Blade noget andet; dette var
Nationaltidende, som var saa rent
umulig. – Idag har vi da
graat Veir og Regn, – haaber
at vi faaer de gode lyse vakkre
Dage igjen. –

    Inger fortalte, at Du saae saa
godt ud, – trods alt, tænk
at Du skulde blive udsat for
noget saa utænkt, det var
skrækkeligt. –
   Mange mange
hjertelige Hilsener fra os

    Din hengivne
Karen Bjølstad


Nordstrand, Torsdag. Morgen,