Munchmuseet, MM K 4484

MM K 4484, Munchmuseet. Datert 02.05.1910. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Nei, at Du nu igjen
sender os saamange Penger,
det blier jo 3000 dette,
det er da svere Summer
Tak, hjertelig Tak. –
Inger var hos Laura for
et Par Dage siden, hun
sender Dig hjertelig Tak og
hilser Dig saameget. – Inger kom
saa sent afsted, da
hun har havt Influenca og

 

      

har maattet holde sig inde.
Vi har jo havt et meget
farligt Veir i April, saa
denne Sygdom har floreret
herude, jeg har ogsaa lagt
i 10 Dage, Feber Sved o jo
det taer altid svert paa
Kræfterne. – Men nu er
der kommen en Forandring i
Luften med det deiligste
Solskin, det er jo bedre end
al Medicin. – Det er saa
morsomt at see, hvorledes
det begynder at grønnes. –
Hos Dig er det vist kommet
videre frem endda, jeg husker
1ste Mai paa Øiestad Præstegaard,
vi reiste nedover Nidelven og
var der grønt udsprunget Løv paa

 

      

begge Sider (52 Aar siden). –
    Det blev en underlig Fest
her igaar 1ste Mai ved Bjørnsons
Hjemkomst. – Det har været en
svær Kamp denne hans siste, –
godt at al denne Lidelse er
over. –

    Vi havde Besøg igaar af Maggie
Abildgaard
, det er morsomt med
disse gamle Bekjendte, hun er saa
kvik og snil. –

     Jeg synes det var saa morsomt
at Jørgen Sørensens Portrait er indlem-
met i din Samling paa Nationalmu-
seet
. – Jeg talte med ham
noksaa kort Tid før hans Død og
da sagde han, «Jeg længes saa
efter at see Munchs Stjernebillede».

    – Der er en almindelig Tilslut-
ning til dit Udkast blandt
saadanne, som man ikke
skulde tænke sig likte nettop

 

      

dette enkle storslagne. –
    Det skal blive hyggeligt
og morsomt at sees
igjen, naar det kan lade
sig gjøre.

    Vi ble har ikke kunnet
leie bort iaar, – saa vi
kan nyde i Ro vor Leilighed.
Inger er stærkt optaget af
sine Elever, og glæder sig ved
at de blier flinke; – Lyst til
Arbeide er det vigtigste og
\mest/ tilfredsstillende. – –

    
    Med megen Tak og
mange Hilsener fra os Alle

    Din
hengivne
Karen Bjølstad


Nordstrand 2den Mai